Thông báo Danh mục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (đợt 1)
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/05/2015 Lượt xem: 55

Căn cứ Điều 6, Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ...

Căn cứ Điều 6, Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ các Quyết định số 877/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2015; Quyết định số 905/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2015; Quyết định số 910/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2015; Quyết định số 911/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2015; Quyết định số 933/QĐ-BKHCN ngày 07/5/2015; Quyết định số 952/QĐ-BKHCN ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016;

Căn cứ các Quyết định số 878/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2015; Quyết định số 909/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2015; Quyết định số 934/QĐ-BKHCN ngày 07/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016;

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2016 để các tổ chức, cá nhân biết (danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn, giao trực tiếp đăng tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn).

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:

- Thông báo số 1446/TB-BKHCN

- Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập