Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/05/2015 Lượt xem: 64

V/v Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách KH&CN 2016

Kính gửi: Các sở ban ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Công văn số 200/BKHCN-KHTC ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; Thông báo số 115/TB-VP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng UBND thành phố thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại cuộc họp về phân bổ ngân sách ngành khoa học và công nghệ, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự toán ngân sách khoa học và công nghệ hàng năm trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý đơn vị cùng phối hợp xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016 theo yêu cầu tại Công văn số 277/SKHCN-VP về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016 và cung cấp số liệu theo phụ lục và các biểu sau:

- Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục I và các biểu số 1, 2, 4, 6, 7.

- Đối với các sở, ngành và các đơn vị khác (gọi chung là sở, ngành): Sử dụng Phụ lục II và các biểu số 1, 3, 5, 7.

Hồ sơ kế hoạch đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi file đến địa chỉ email: skhcn@danang.gov.vn, trangnt1@danang.gov.vn trước ngày 30 tháng 5 năm 2015 để tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Văn phòng Sở KH&CN)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập