Gia nhập WTO : nhìn nhận của thành phố Đà Nẵng về lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/11/2004 Lượt xem: 35

I - BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ/SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1 - Bối cảnh chung
Quyền sở hữu trí tuệ ( SHTT)/sở hữu công nghiệp (SHCN) ngày càngtrở nên quan trọng trong các quan hệ kinh tế quốc tế. Ngày nay, việc bảo hộ quyền SHTT/SHCN một cách có hiệu quả và đầy đủ là một tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu và không thể thiếu trong quan hệ kinh tế quốc tế. Hầu như trong tất cả các diễn đàn, của các tổ chức kinh tế khu vực hay đa phương đều có các thỏa thuận liên quan đến vấn đề bảo hộ quyền SHTT. Nếu không có chế độ bảo hộ SHCN có hiệu quả, không thể thu hút được các công nghệ tiên tiến, các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam đã và đang xúc tiến quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ cam kết thi hành Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS).

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tích cực hội nhập vào nền kinh tế thế giới với hàng loạt các Hiệp định được ký kết, tiêu biểu là Hiệp định hợp tác về SHTT Việt Nam-Thụy Sĩ; Hiệp định Khoa học-Công nghệ Việt Nam-Thụy sĩ; Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ. Quá trình hội nhập này trong bối cảnh trong nước và thế giới hết sức thuận lợi, cụ thể:

1.1. Môi trường pháp lý về SHTT/SHCN đã hình thành
Việt Nam đã xây dựng một chương trình về SHTT với mục tiêu tổng quát là làm cho hệ thống SHTT của Việt Nam phù hợp hoàn toàn với Hiệp định TRIPS. Quá trình đàm phán về nội dung SHTT nhằm đưa Việt Nam gia nhập WTO đã diễn ra trong tổng thể các cuộc đàm phán chung và đã trải qua giai đoạn quan trọng là “minh bạch hóa chính sách”. Trong giai đoạn này, Việt Nam đã công bố hiện trạng chính sách và pháp luật; thông báo kịp thời mọi sự thay đổi, tiến bộ về hoạt động SHTT cho các nước thành viên WTO. Hiện nay, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn “ đàm phán thực chất”, bao gồm các cuộc đàm phán song phương và đa phương. Việt Nam đã và đang ban hành đồng bộ các văn văn pháp luật về lĩnh vực SHTT; hệ thống pháp luật về SHTT/SHCN đã gần như đạt mục tiêu về tính đầy đủ, về cơ bản đã tương hợp với tập quán quốc tế, tạo cơ sở pháp lý cần thiết để bảo hộ gần hết các đối tượng SHTT.

1.2. Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực SHTT/SHCN ngày càng phát triển
1.2.1. Triển khai thực hiện hợp tác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế
a. Trong khuôn khổ ASEAN
Việt Nam tham gia các hoạt động của ASEAN về SHTT từ năm 1995. Cơ sở để tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN về SHTT bao gồm :
- Hiệp định khung về hợp tác SHTT giữa các nước ASEAN ký ngày 15/12/1995 tại cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ 5 các nước ASEAN, nội dung chủ yếu là triển khai chương trình hành động 1996-1998.
- Chương trình hành động Hà Nội về SHTT tại cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ 6 các nước ASEANtháng 12/1998. Nội dung SHTT một lần nữa được nhấn mạnh trong Chương trình hành động Hà Nội.

b. Hợp tác trong khuôn khổ APEC
Năm 1995, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã thông qua Chương trình hành động OSAKA mà trong đó quyền SHTT là một trong 15 lĩnh vực thuộc trong chương trình tự do hóa và thuận lợi thương mại và đầu tư giữa các thành viên APEC. Với mục tiêu là các thành viên APEC sẽ bảo đảm việc bảo hộ thỏa đáng và có hiệu quả quyền SHTT về mặt pháp lý, hành chính và thực thi, tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương, trên cơ sở nguyên tắc tối huệ quốc, đối xử quốc gia và công khai như qui định trong Hiệp định TRIPS. Khi đã trở thành thành viên chính thức của APEC tháng 11/1998, Việt Nam đã thực hiện các nghĩa vụ của một thành viên APEC và tham gia các hoạt động thuộc kế hoạch hành động tập thể về SHTT.

c. Đàm phán về SHTT để chuẩn bị gia nhập WTO
Thi hành Hiệp định TRIPS là điều kiện bắt buộc về SHTT để được kết nạp vào WTO. Vì vậy, các yêu cầu của WTO đối với Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO là minh bạch hóa chính sách hiện hành về bảo hộ SHTT và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thi hành Hiệp định TRIPS

d. Đàm phán về SHTT trong Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ
Hiệp định đã ký kết được gần 2 năm và hiện nay Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Hiệp định cũng như triển khai Dự án STAR- VIETNAM do Hoa kỳ trợ giúp kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho việc thi hành Hiệp định thương mại Việt- Mỹ.

e. Hợp tác và đối thoại vê SHTT trong khuôn khổ ASEAN và EU
SHTT là một trong các nội dung hợp tác ASEAN-EU. Từ khi trở thành viên của ASEAN (1995), Việt Nam đã tham gia Chương trình EU trợ giúp ASEAN về SHTT (1993-1997). Đến tháng 10/1999, Việt Nam đã ký với EU Thảo thuận tài trợ về Dự án Hợp tác SHTT EU-ASEAN. Theo đó Việt Nam sẽ tham gia Chương trình Khu vực của Dự án hợp tác 2000-2005.

1.2.2. Hợp tác song phương trong lĩnh vực SHCN với tổ chức SHTT Thế giới
Tổ chức SHTT Thế giới ( WIPO), được thành lập theo “Công ước về việc thành lập Tổ chức Sở hữutrí tuệ Thế giới” ký tại Stockholm 1967, hiệu lực từ năm 1970. Việt Nam là thành viên của WIPO từ 02/07/1976. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia các Điều ước quốc tế do WIPO quản lý, bao gồm: Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp; Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế NHHH; Hiệp ước Hợp tác Patent ( PCT).

2. Thực trạng hoạt động SHTT/SHCN tại thành phố Đà Nẵng
2.1. Những kết quả đạt được
2.1.1. Nhận thức của xã hội về SHTT/SHCN được cải thiện
Nhận thức của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về SHTT/SHCN không ngừng được cải thiện thông qua việc tiếp cận các nguồn thông tin từ hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước qui định về hoạt động SHTT/SHCN do cơ quan chức năng quản lý VỀ SHCN tổ chức.

2.1.2. Tổ chức và năng lực hoạt động của hệ thống quản lý SHCN ngày càng nâng cao đáp ứng nhu cầu được hướng dẫn cách hoạt động SHTT/SHCN từ phía các doanh nghiệp và các chủ thể quyền SHTT, thông qua các hoạt động : Củng cố tổ chức và tăng cường năng lực hoạt động của bộ phận quản lý SHCN của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý SHCN cho cán bộ thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành...đã góp phần làm cho hoạt động quản lý, thực thi quyền SHCN ngày càng có hiệu quả.

2.1.3. Số lượng doanh nghiệp xác lập quyền SHCN
Đến nay, trên địa bàn thành phố có 321 chủ thể thuộc các thành phần kinh tế tham gia đăng ký bảo hộ độc quyền SHCN, với 695 văn bằng bảo hộ độc quyền SHCN, trong đó: 653 văn bằng NHHH, 35 Văn bằng KDCN, 05 văn bằng Sáng chế và 02 văn bằng GPHI. Hầu như chỉ có số văn bằng NHHH là tăng, các văn bằng về SC, GPHI và KDCN có tăng nhưng không đáng kể.

2.1.4. Hoạt động thông tin SHCN
Hiện nay, tại Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng đã có nguồn cơ sở dữ liệu về SHCN, bao gồm: 1000 đĩa CD-ROMs Abstract và Fulltext tiếng Nhật do Cục SHCN cung cấp về sáng chế năm 1976-2000. Trong đó, đã dịch từ đĩa CD-ROMs Abstract (dạng tóm tắt) và đưa vào sử dụng gần 2.000 bản ghi về công nghệ sau thu hoạch; 01 CD-ROM sáng chế Việt Nam (khoảng trên 1.000 sáng chế) và 01 đĩa CD-ROMs nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký tại Việt Nam (khoảng trên 41.100 NHHH- tính đến tháng 31/5/2002). Những cơ sở dữ liệu trên góp phần hỗ trợ một phần cho mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu-triển khai và ứng dụng một số thành quả khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị.

2.1.5. Hoạt động thực thi quyền SHTT/SHCN
- Kể từ khi Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 06/3/1999 của Chính phủ “Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN” ban hành và có hiệu lực thì việc phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền như Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Hải quan và Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường được tăng cường hơn trong việc tổ chức giải quyết, xử lý khi có đơn khiếu nại của chủ thể văn bằng gửi đến các ngành hoặc trao đổi thông tin tình hình vi phạm quyền SHCN; bước đầu đã tạo ra một ý thức tôn trọng quyền SHCN của người khác một cách rõ rệt hơn và hạn chế tình trạng vi phạm quyền so với những năm trước đây.
- Từ2000 đến 8/2002, Quản lý Thị trường thành phố đã xử lý 59/86 vụ vi phạm quyền SHCN; xử phạt 223,5 triệu đồng. Trong đó, riêng đội quản lý số 7- chuyên trách chống hàng giả - đã xử lý 44/59 vụ vi phạm quyền SHCN, xử phạt 128 triệu đồng.
- Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết trung bình 2-3 đơn khiếu nại vi phạm quyền SHCN/1 năm.
- Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đến năm 2003 mới xử lý 01 lô hàng 5 containers thuốc lá giả nhãn hiệu hàng hóa tại cảng Tiên Sa; phạt cảnh cáo người vận chuyển lô hàng giả này và buộc người vi phạm phải tiến hành làm thủ tục Hải quan thực tái xuấtra khổi lãnh thổ Việt Nam.

2.2. Những khó khăn, tồn tại
Mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu, nhưng so với yêu cầu của quá trình hội nhập, Đà Nẵng còn có những khó khăn, tồn tại phải khắc phục. Cụ thể :
- Hoạt động quản lý SHCN ở địa phương chủ yếu là phổ biến văn bản pháp luật và hướng dẫn tư vấn thủ tục đăng ký xác lập quyền SHCN. Thông tin về SHCN còn thiếu, dẫn đến tình trạng vi phạm quyền SHCN vẫn còn xảy ra. Phổ biến nhất là vi phạm quyền sở hữu về NHHH và KDCN.
- Việc đăng ký bảo hộ các đối tượng SHCN cũng như việc đưa đối tượng SHCN tham gia vào quá trình sản xuất, lưu thông còn hạn chế, các đối tượng bảo hộ chủ yếu là NHHH. Các đối tượng SHCN còn lại không đáng kể. Việc cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, tìm ra các giải pháp kỹ thuật mới, khắc phục tình trạng công nghệ lạc hậu đã có nhưng chưa nhiều; hoặc có nhưng không tham gia đăng ký bảo hộ là một thực tế.Việc làm cho các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ có chứa ít nhất một loại hình đối tượng SHCN tham gia vào hoạt động sản xuất và dịch vụ giúp cho quá trình cạnh tranh trở nên sôi động hơn, có trật tự hơn, tạo động lực cho phát triển sản xuất, thương mại và dịch vụ, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng chưa được các nhà sản xuất-dịch vụ và các chủ đầu tư quan tâm đúng mức.

II. NHỮNG YÊU CẦU VÀ THÁCH THỨC VỀ SHTT/SHCN ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHI GIA NHẬP WTO
1. Đảm bảo cơ chế bảo hộ SHTT/SHCN được triển khai có hiệu quả nhưng không gây trở ngại cho hoạt động thương mại chính đáng.
Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình tất yếuthực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Từ đầu năm 1999, Việt Nam đã có Chương trình hội nhập SHTT trong chiến lược chung về hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm tới trong đó có vạch ra lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập với các tổ chức : WTO, ASEAN, APEC và đàm phán song phương để ký kết Hiệp định thương mại Việt Mỹ vào 13/72001và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2001. Một trong những nội dung quan trọng của quá trình hội nhập về SHCN là xây dựng và hoàn chỉnh khung pháp lý về SHTT của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.
Vấn đề đặt ra hiện nay là, làm thế nào để đảm bảo cơ chế bảo hộ SHCN/SHTT được triển khai có hiệu quả nhưng không gây trở ngại cho hoạt động thưong mại chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài. Đây là thách thức, đồng thời cũng là nhiệm vụ của hoạt động SHCN nói riêng và SHTT nói chung ở nước ta trong thời gian đến.

2. Khẳng định chỗ đứng các mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung ở thị trường châu Âu và thị trường quốc tế
- Việc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các thông tin của các doanh nghiệp đối với thị trường Châu Âu và các thị trường khácvề hàng hoá có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam hiện chưa đáp ứng được bao nhiêu. Một mặt, người tiêu dùng ở các thị trường Châu Âu và quốc tế không phân biệt được về NHHH của Việt Nam với NHHH của các nước khác cũng tham gia thị thường này. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam cũng chưa chú trọng giới thiệu NHHH trên các kênh phân phối hàng hoá một cách rộng rãi và hiệu quả. Việc một số NHHH của một số doanh nghiệp Việt Nam bị “đánh cắp” hoặc bị “mất” ở thị truờng nước ngoài là một kinh nghiệm xương máu và bài học để các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng hơn trong việc đăng ký bảo hộ NHHH trong nước và nước ngoài.
Trong xu thế hội nhập WTO, các doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung phải khắc phục những nhược điểm này thì hàng hóa Việt Nam mới tiếp cận tốt các thị trường nước ngoài.
- Châu Âu hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Khó khăn nhất cho việc khẳng định chỗ đứng các mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Châu Âu và các thị trường khác vẫn là vấn đề tiếp thị; điều này một phần cũng do doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đến đăng ký và quảng bá NHHH của mình tại thị trường nước ngoài.
Với một thị trường rộng lớn và nhiều nền kinh tế mạnh, tiêu chí tiêu thụ hàng hóa khắt khe, mức thanh toán nhanh, hiện đại như Châu Âu; nếu thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thông thoáng, luật pháp về quyền SHTT/SHCN phù hợp, minh bạch hóa các dòng thuế....được Châu Âu chấp thuận thì đó là một thuận lợi lớn cho việc hội nhập vào thị trường này.

3. Phải nhanh chónglàm quen với phong cách thương mại, thông lệ quốc tế
- Mặc dù nước ta đang rất nỗ lực để trở thành thành viên của WTO, nhưng tốc độ thực hiện và tiến trình gia nhập sớm hay muộn là phụ thuộc vào việc Việt Nam thực hiện các cam kết liên quan đến các chính sách của mình như thế nào. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, gia nhập WTO đồng nghĩa với việc sẽ phải trực tiếp làm việc trong môi trường thương mại quốc tế có nhiều cơ hội nhưng tính cạnh tranh sẽ gay gắt hơn nhiều. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam không phải chỉ chờ ngày gia nhập WTO để phát triển mà ngay từ bây giờ, phải làm quen với phong cách thương mại, thông lệ quốc tế càng sớm càng có lợi.
- Đối với Hoa Kỳ, Hiệp định thương mại song phương của hai nước đã ký kết được xem như là bản lề trước khi Việt Nam đàm phán với đối tác này để gia nhập tổ chức WTO. Việc nhanh chóng làm quen với phong cách thương mại của Hoa Kỳ cũng là một thách thức rất lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam.

III. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG CẦN CÓ ĐỂ GIA NHẬP WTO
Đối với Việt Nam và Đà Nẵng hiện nay, các yêu cầu đặt ra khi gia nhập WTO là:
1. Nắm vững các kiến thức về quyền SHTT/SHCN đối với các doanh nghiệp
Nghĩa vụ tôn trọng quyền SHTT/SHCN là bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp trong điều kiện xã hội có sự điều chỉnh bằng pháp luật SHTT/SHCN. Bởi vậy mọi doanh nghiệp ở bất kỳ thị trường nào cũng phải bảo đảm không vi phạm quyền SHTT/SHCN. Muốn vậy, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý liên quan đến SHTT/SHCN cần phải nắm vững các kiến thức về quyền SHTT/SHCN đối với các doanh nghiệp.

2. Phải có nghĩa vụ tôn trọng quyền SHCN
Đối với mọi doanh nghiệp thì việc tôn trọng quyền SHCN là bắt buộc; bên cạnh đó việc đăng ký bảo hộ quyềnSHTT/ SHCN đối với một doanh nghiệp nào đó lại là tự nguyện. Khi có tranh chấp xảy ra, bất kỳ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nào đó do doanh nghiệp tạo ra, bất kỳ một nhãn hiệu hàng hoá/ nhãn hiệu dịch vụ nào đó do doanh nghiệp sử dụng đều có thể trở thành hoặc không trở thành tài sản của doanh nghiệp. Các khả năng đó phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có nộp đơn yêu cầu bảo hộ hay không và nếu có thì văn bằng bảo hộ có được cấp cho doanh nghiệp hay không.

3.Doanh nghiệp phải xác định được NHHH, SC, GPHI, KDCN và các đối tượng SHTT/SHCN khác theo qui định của pháp luật SHTT chính là tiền bạc và lợi nhuận của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp phải nhanh chóng có chương trình xây dựng quyền SHTT trước hết cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, sau đó sẽ tiến tới đăng ký bảo hộ trên thị trường quốc tế và đặc biệt các thị trường truyền thống của mình nhằm làm cho thương hiệu hàng hoá của Việt Nam trên thị trường quốc tế ngày càng có uy tín.

4. Quảng bá cho NHHH và duy trì ổn định chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp là việc làm cần thiết
Kinh nghiệm một số doanh nghiệp Việt Nam thành công trong hoạt động SHTT như : Trung Nguyên, Thái Tuấn, VINAMILK, VISSAN…cho thấy, cần chú trọng làm cho chất lượng vượt trội và ổn định, phong cách phục vụ độc đáo; sử dụng nhiều chương trình quảng cáo và hệ thống đại lý rộng rãi khắp toàn quốc; chú trọng nghiên cứu thị trường, tìm được nhóm khách hàng thích hợp; đầu tư vào bao bì, mẫu mã phù hợp với đối tượng khách hàng,...

5. Quan tâm đến việc đầu tư nghiên cứu thị trường
Các doanh nghiệp cần đầu tư nghiên cứu thị trường, xác định ưu thế sản phẩm của mình với sản phẩm cần cạnh tranh, phân tích nhóm người tiêu dùng dự định nhằm vào thị hiếu, tập quán, xu hướng tiêu dùng, tham lkhảo ý kiến khách hàng. Chú trọng tổ chức quảng cáo bằng nhiều hình thức hiệu quả. Chú trọng sử dụng Internet như một phương tiện quảng cáo có chi phí thấp nhất, tiện dụng nhất cho doanh nghiệp. Quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác tiếp thị và tuyên truyền quảng cáo; chú trọng đào tạo cho cán bộ chủ chốt các kiến thức cơ bản như lễ tân, phát ngôn với báo chí, phụ trách khách hàng, công chúng.

6. Tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại và Chương trình thương hiệu quốc gia.
Đó thực chất là Chương trình hướng dẫn các các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công tác phát triển thương hiệu và đăng ký NHHH, theo công văn số 78/CP-KTTH ngày 20/01/2003của Thủ tướng Chính phủ.

7. Xúc tiến Xây dựng Chương trình Xúc tiến Thương mại và Chương trình Thương hiệu cho các doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Đà Nẵng nhanh chóng tham gia vào lộ trình hội nhập WTO và góp phần làm cho hoạt động SHTT/SHCN thực sự là nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách của của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập WTO.

V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Chính phủ quan tâm chỉ đạo và các Bộ, Ngành chức năng hoàn tất các văn bản pháp quy về SHTT/SHCN. Cũng như, tạo các điều kiện về tài chính cho hoạt động SHTT/SHCN ở các tỉnh, thành phố.

2. Ban chỉ đạo Chương trình Thương hiệu quốc gia thuộc Bộ Thương mại tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng được tiếp cận và điều kiện tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia; để các doanh nghiệp Đà Nẵng có cơ hội nhanh chóng triển khai các chương trình phát triển bảo hộ SHTT/SHCN và hội nhập kinh tế Quốc tế.

3. Bộ Tài chính tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đã tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia sẽ được các ưu đãi về tài chính cho hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu.

4. Ngân hàng Thế giới tạo mọi điều kiện hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Đà Nẵng trong hoạt động SHTT/SHCN thông qua các chương trình hợp tác song phương của Chính phủ về SHTT/SHCN hoặc các Chương trình phát triển kinh tế - kinh tế cho thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập