Tìm kiếm

 

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025
Người đăng tin: Oanh Ngọc Trần Ngày đăng tin: 21/12/2020 Lượt xem: 102

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 328/2020NQ-HĐND về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.


Nghị quyết gồm 04 chương, 16 Điều quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 844 do địa phương thực hiện; quy định hỗ trợ tham gia cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

a) Đối tượng áp dụng

- Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 844 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Đề án 844 do địa phương thực hiện và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ quy định tại Mục II Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg. Trong đó, đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải được thành lập tại thành phố Đà Nẵng.

- Đối tượng áp dụng nội dung và mức chi hỗ trợ tham gia cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố quy định cụ thể tại Chương III Nghị quyết này.

- Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b) Nội dung

- Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án  844: Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; Hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phục vụ công tác quản lý và các hoạt động chung.

- Hỗ trợ tham gia cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế

Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Đội thi có dự án tham gia vòng chung kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước hoặc quốc tế do các Bộ, tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, tổ chức quốc tế có uy tín tổ chức hoặc do Sở Khoa học và Công nghệ cử làm đại diện cho thành phố tham gia các cuộc thi.
Mức hỗ trợ: Đối với cuộc thi trong nước, hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/đội thi/năm; cuộc thi quốc tế, hỗ trợ không quá 50% kinh phí, mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/đội thi/năm.

- Tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Nội dung và mức chi: Chi giải thưởng, chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng; chi thù lao cho thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký trong thời gian tổ chức Cuộc thi; Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức Cuộc thi; Chi hỗ trợ kinh phí cho sinh viên/nhóm sinh viên nghiên cứu, hoàn thiện đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi.

Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 03 triệu đồng/đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; khoa học nhân văn; Hỗ trợ 05 triệu đồng/đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2020.

Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND

Ngọc Oanh


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 6 6 9 8 3 5 9

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập