Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 17/12/2020 Lượt xem: 334

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Thực hiện Công văn số 02-CV/BCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố,

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2020 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả QCDC ở cơ sở trong năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Sở KH&CN đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:

- Ban hành Chương trình công tác số 115-CTr/BCĐ ngày 26/02/2020 về công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020;

- Ban hành Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 27/8/2020 về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Sở KH&CN và Thông báo số 20-TB/BCĐ ngày 08/9/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Sở KH&CN về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng. 

- Ngày 30/12/2019, tại Hội nghị công chức - viên chức năm 2020, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, các phòng/đơn vị của Sở tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2020, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) tích cực phát huy tinh thần dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác, tham mưu có hiệu quả trong hoạt động quản lý của cơ quan; đồng thời đảm bảo cho CCVCLĐ được giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

- Ngày 06/01/2020 tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Đảng uỷ Sở tiếp tục quán triệt, chỉ đạo toàn thể cán bộ đảng viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện các giải pháp, tạo thuận lợi để tất cả CCVCLĐ, quần chúng nhân dân phát huy vai trò trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành uỷ về “5 xây, 3 chống”.

- Đảng ủy Sở luôn quán triệt Chính quyền phải công khai về tình hình và kết quả thực hiện công tác của Sở, các nội dung, thông tin về kế hoạch, đề án, chương trình công tác, kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, lương, các chế độ chính sách của CCVCLĐ và các thông tin có liên quan khác mà CCVCLĐ có quyền được biết theo quy định.

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và Đề án của Thành ủy Đà Nẵng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Tổ chức phát động và triển khai thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Dân vận khéo; “Năm văn hóa, văn minh đô thị” của thành phố; Chương trình “Thành phố 4 an”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”,…

- Ban hành Kế hoạch số 21-KH/BCĐ ngày 08/9/2020 kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 23-QĐ/BCĐ ngày 01/10/2020 thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng để tổ chức kiểm tra tại các đơn vị thuộc Sở.

- Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

2. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở

- Giám đốc Sở thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Thực hiện tốt các nội dung công khai, dân chủ theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, tất cả các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến chế độ, quyền, lợi ích của CCVCLĐ đều được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chỉ đạo phổ biến đến toàn thể CCVCLĐ (thông qua các cuộc họp giao ban của Sở, chuyển văn bản đến từng cá nhân qua Hệ thống thông tin điện tử, ...) cụ thể như Kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm, các nội quy, quy chế của cơ quan, thu nhập của CCVCLĐ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ, nâng bậc lương trước thời hạn, đánh giá, xếp loại CCVCLĐ, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật,… Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Lãnh đạo Sở tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc, đồng thời lắng nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và phân công nhiệm vụ thực hiện trong thời gian kế tiếp.

- Toàn thể CCVCLĐ của Sở luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, các phòng/đơn vị thuộc Sở tích cực phối hợp giải quyết các nhiệm vụ công tác của cơ quan. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền luôn tạo mối liên hệ tốt đối với CCVCLĐ trong xử lý công việc. CCVCLĐ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. CCVCLĐ được thực hiện quyền giám sát, kiểm tra đối với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; gám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị, việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…

- Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã được UBND thành phố phê duyệt. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, hiện nay, Sở đang triển khai xây dựng đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở tái cấu trúc Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ của Sở và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án tự chủ năm 2020 và giai đoạn 2021-2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Công tác cải cách hành chính:

+ Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 08/01/2020 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2020 gồm các nhiệm vụ cụ thể, với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ TTHC lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tổ chức công bố, công khai đầy đủ, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên tất cả các phương tiện truyền thông để tổ chức, công dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc cập nhật và giám sát, qua đó ngăn chặn tình trạng tùy tiện, lạm dụng yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định, gây khó khăn cho tổ chức, công dân.

+ Ban hành Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 08/01/2020 về nội dung, nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. Chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục tăng cường soát xét tất cả nội dung nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung rà soát 22/29 TTHC theo nhiệm vụ phân công nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian đi lại.

+ Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng.

+ Sở tích cực giải quyết TTHC, trả kết quả sớm và đúng hạn cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tính đến 01/11/2020, Sở đã tiếp nhận 559 hồ sơ, đã xử lý 537 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức/công dân, giải quyết sớm hạn 513 hồ sơ, đúng hạn 24 hồ sơ, không có hồ sơ nào trễ hạn. Kết quả công tác cải cách hành chính của Sở đã tạo được sự tin tưởng, sự hài lòng cao của tổ chức/công dân (100% khách hàng thực hiện đánh giá có ý kiến hài lòng hoặc rất hài lòng với dịch vụ công của Sở).

+ Tổ chức truyền thông, thông tin rộng rãi đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (Thông báo số 19/TB-SKHCN ngày 24/02/2020). Tất cả TTHC của Sở đã được trực tuyến mức 4; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đặc biệt là trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do đại dịch Covid–19 (Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 07/4/2020; Thông báo số 61/TB-SKHCN ngày 30/7/2020…).

  - Công tác tiếp dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân được tiến hành thường xuyên và nghiêm túc. Trong năm 2020, Sở tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 03 đơn liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện 02 cuộc tiếp công dân. Nhìn chung, công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo ghi nhận, xử lý công khai, công bằng, khách quan, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

  - Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí; thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có các nội dung chỉ đạo về việc thực hiện dân chủ cơ sở.

- Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị công chức - viên chức năm 2020 (ngày 30/12/2020) theo đúng quy định. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở đã báo cáo kết quả hoạt động công tác của cơ quan, tình hình thực hiện các nội quy, quy chế và báo cáo tài chính công khai về dự toán thu, chi, quyết toán các loại kinh phí đã chi cho các hoạt động và quản lý mua sắm sử dụng tài sản của cơ quan trước toàn thể CCVCLĐ; tiếp thu các ý kiến đề xuất, xem xét và giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc của từng cá nhân CCVCLĐ nói riêng, các phòng, đơn vị và của toàn Sở nói chung. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động công tác của cơ quan, việc thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của CCVCLĐ. Toàn thể CCVCLĐ tích cực góp ý, bổ sung và thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị, ký kết Giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn, phát động phong trào thi đua năm 2020… Trên cơ sở các ý kiến tham gia và sự thống nhất của CCVCLĐ tại Hội nghị công chức - viên chức, Giám đốc Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-SKHCN ngày 10 tháng 02 năm 2020 về Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan nhằm đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong quản lý và sử dụng kinh phí; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Đồng thời, 100% đơn vị thuộc Sở tổ chức thành công công chức - viên chức năm 2020.

- Phát huy và nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện quyền giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách và những quy định của cơ quan liên quan đến quyền lợi của CCVCLĐ; thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện cho CCVCLĐ tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức/công dân qua đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công. Công đoàn Sở làm tốt vai trò của mình trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động tham gia và phối hợp với chính quyền đồng cấp phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Công đoàn theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ trong năm 2020, đề xuất các khoản chi phúc lợi phù hợp với nguồn quỹ phúc lợi, động viên kịp thời tinh thần của CCVCLĐ trong mùa dịch Covid - 19. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CCVCLĐ; đặc biệt rà soát, đánh giá việc ký hợp đồng lao động tại đơn vị theo quy định của Luật lao động được Công đoàn chú trọng thực hiện. Kết quả năm 2020, Sở không có tranh chấp lao động và không có đơn thư khiếu nại của đoàn viên công đoàn.

- Hiệu quả của thực hiện QCDC ở cơ sở đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CCVCLĐ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tích cực đấu tranh ngăn chặn, phòng chống các hiện tượng, hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, đội ngũ CCVCLĐ có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng với yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Về ưu điểm

- Nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường sự điều hành, chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; tạo nền tảng thuận lợi cho việc nâng cao tinh thần dân chủ của CCVCLĐ, phát huy năng lực, trí tuệ của mỗi cá nhân;

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện các chế độ, chính sách, quyền lợi của CCVCLĐ, trong hoạt động quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan;

- Xây dựng khối đoàn kết trong cả hệ thống chính trị của cơ quan, trong toàn thể đội ngũ CCVCLĐ đối với hoạt động quản lý, thực hiện nhiệm vụ công tác. Tạo nên môi trường trao đổi, góp ý, phê bình thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ trên tinh thần xây dựng của đội ngũ CCVCLĐ;

- Không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CCVCLĐ, của tổ chức/công dân.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Một số CCVCLĐ chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện QCDC ở cơ sở; thiếu sự chủ động, năng động trong sinh hoạt, hội họp của cơ quan; chưa phát huy tinh thần dân chủ của bản thân.

- Tinh thần đấu tranh, phê bình và tự phê bình, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan của một số CCVCLĐ, nhất là CCVCLĐ trẻ tuy đã có chuyển biến nhưng chưa tự giác.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:  

1. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng thực chất, có hiệu quả; gắn kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

2. Tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền, đoàn thể, kịp thời tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đến CCVCLĐ; triển khai các văn bản về thực hiện dân chủ đến CCVCLĐ trong toàn Sở.

3. Tăng cường công tác cải cách hành chính, các giải pháp kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể hoá các thủ tục hành chính một cách rõ ràng, công khai, minh bạch, nhanh chóng và tiện lợi, đúng pháp luật.

4. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Đề án của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Chương trình “Thành phố 4 an”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới”.

5. Thực hiện tốt các nội dung công khai, dân chủ theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời giữa CCVCLĐ đối với Lãnh đạo Sở, giữa Sở với cơ quan cấp trên, giữa Sở với các ngành, các cơ quan liên quan.

6. Tổ chức tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Sở KH&CN năm 2020./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập