Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 17/12/2020 Lượt xem: 61

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

-----

Căn cứ Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ;

Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Ban chỉ đạo) phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG BAN VÀ PHÓ TRƯỞNG BAN

1. Đồng chí Vũ Thị Bích Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo, phụ trách chung.

2. Đồng chí Trần Văn Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Giám đốc Sở, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban đi công tác hoặc được ủy quyền.

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

1. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm đề xuất nội dung, chương trình làm việc, chuẩn bị các điều kiện để Ban Chỉ đạo hoạt động; tham mưu việc tổ chức Hội nghị công chức, lao động, hội nghị sơ kết, tổng kết về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; tham mưu ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố.

2. Đồng chí Lê Văn Thông, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chánh thanh tra Sở có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị thuộc Sở, Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở và theo dõi công tác tiếp công dân.

3. Các thành viên còn lại trong Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp để theo dõi, triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các phòng, lĩnh vực mình phụ trách, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được triệu tập.

Đề xuất với Ban Chỉ đạo những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả, nền nếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu, đề xuất các nội dung chỉ đạo cho Trưởng Ban Chỉ đạo về lĩnh vực, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đề nghị Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành nhiệm vụ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập