Hướng dẫn phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nhiệm vụ KHCN
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 09/12/2020 Lượt xem: 48

Ngày 10/08/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2020/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.

Theo đó, việc phân chia lợi nhuận sau thuế thu được từ thương mại hóa tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho Nhà nước được thực hiện như sau:

Thứ nhất, đối với mức thù lao trả cho tác giả: Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mức thù lao trả cho tác giả thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mức thù lao trả cho tác giả theo thỏa thuận tại hợp đồng với mức thù lao tối thiểu là 30% lợi nhuận sau thuế thu được từ thương mại hoá tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Thứ hai, mức chia cho tổ chức trung gian, người môi giới (nếu có) theo thỏa thuận giữa các bên không quá 10% lợi nhuận sau thuế thu được từ thương mại hoá tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp không có thỏa thuận về môi giới thì áp dụng mức 10%;

Thứ ba, dành đến 50% phần lợi nhuận còn lại sau khi chia để đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, trích lập hoặc bổ sung quỹ phát triển khoa học và công nghệ; số lợi nhuận còn lại sau khi dành đến 50% đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, trích lập hoặc bổ sung quỹ phát triển khoa học và công nghệ được sử dụng theo quy chế quản lý tài chính của tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/09/2020.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập