Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 09/12/2020 Lượt xem: 8

Trong những năm vừa qua, công tác đấu thầu qua mạng trong cả nước đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, số lượng các gói thầu được tổ chức qua mạng càng tăng, tỷ lệ tiết kiệm được nâng cao, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm.

Một là, thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT. Trong năm 2020, phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức nêu trên. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Trong năm 2021, phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức nêu trên. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Hai là, các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Ba là, thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Cuối cùng, người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc sở và đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định./.

(Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập