Kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 30/11/2020 Lượt xem: 43

Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều biến động, hoạt động công tác của Sở Khoa học và Công nghệ gặp nhiều trở ngại, khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hậu quả thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã luôn quan tâm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao chấp hành kỷ luật kỷ cương, đạo đức trong hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các chi ủy, thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu; tiếp tục phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy, Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở yêu cầu chi ủy, thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chủ động tổ chức các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ, tác phong gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trong các năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt kết quả rất tích cực, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức về kỷ luật hành chính, đạo đức, thái độ, tác phong trong hoạt động công vụ luôn được nâng cao; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sở Khoa học và Công nghệ đã không có trường hợp tiêu cực nào xảy ra; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở dần xây dựng tác phong chính quy, chuyên nghiệp; thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết sớm và đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, doanh nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong thời gian đến, để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao kết quả chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; đấu tranh ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp ủy, đảng viên và công chức, viên chức của Sở cần thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị luôn nêu cao tính gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong; phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, Đảng bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

2. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tăng cường học tập, rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức rõ việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài.

3. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tăng cường, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thái độ, tác phong tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong gương mẫu, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức, thực hành tốt tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động công vụ./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập