Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 24/11/2020 Lượt xem: 1505

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Công tác chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện

Để thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là PBGDPL), Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến toàn văn nội dung Luật PBGDPL, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2013 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) thuộc Sở.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL và thực hiện Kế hoạch số 8696/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-SKHCN ngày 24/01/2020 triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2020 và Kế hoạch số 16/KH-SKHCN ngày 27/02/2020 bổ sung chi tiết Kế hoạch số 03/KH-SKHCN. Trên cơ sở Công văn số 1327/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp yêu cầu Sở rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19 và điều kiện thực tiễn. Sở đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 24/6/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện công tác PBGDPL của Sở Khoa học và Công nghệ 06 tháng cuối năm 2020.

Sở thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện công tác PBGDPL, như: Công văn số 986/SKHCN-VP ngày 13/8/2020 về việc đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid – 19; Công văn số 1003/SKHCN-VP ngày 18/8/2020 về việc tăng cường phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 287/SKHCN-VP ngày 13/3/2020 về việc phổ biến văn bản pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Công văn số 431/SKHCN-VP ngày 13/4/2020 về việc  thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 30/7/2020 tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1326/SKHCN-VP ngày 30/10/2020 về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”;  Công văn số 1262/SKHCN-VP ngày 15/10/2020 về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt nam (09/11) năm 2020...

Đồng thời, triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở đã có Công văn số 547/SKHCN-VP ngày 05/5/2020 yêu cầu các đơn vị thực hiện tự đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2019 nhằm thực hiện tốt hơn công tác PBGDPL năm 2020.

2. Hoạt động phối hợp thực hiện PBGDPL

Phối hợp với các Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ.

- Ký kết Hợp đồng tuyên truyền số 26-1.2020/HĐTT và 26-2.2020/HĐTT với Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng: thực hiện 03 phóng sự, 01 tin truyền hình có nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển nông nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid – 19.

- Ký kết Hợp đồng tuyên truyền số 95/BĐN về việc tuyên truyền hoạt động khoa học và công nghệ trên báo Đà Nẵng với 8 bài viết. Trong đó, lồng ghép tuyên truyền chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển nông nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, quy định về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về phòng, chống dịch Covid – 19.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động PBGDPL về khoa học và công nghệ bằng hình thức phổ biến trực tiếp như hội nghị, hội thảo, tổ chức, sự kiện... không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Sở vẫn triển khai các hoạt động dưới các hình thức khác nhau đảm bảo những nội dung tuyên truyền đến được với đối tượng cần được phổ biến.

1. Phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước, của địa phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Phổ biến trên Trang Thông tin điện tử của Sở và phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh – truyền hình Đà Nẵng

+ Phổ biến trên Trang Thông tin điện tử: Thực hiện 04 tin, bài phổ biến về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; 01 bài viết phổ biến nội dung Luật năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ - hạt nhân.

+ Phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh – truyền hình Đà Nẵng 03 phóng sự, 01 tin truyền hình, 8 bài viết lồng ghép tuyên truyền chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ; phát triển nông nghiệp khoa học và công nghệ; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về phòng, chống dịch Covid – 19.

- Tổ chức các khóa đào tạo về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo (17-18/10/2020) cho 274 học sinh, sinh viên . Qua đó, đã phổ biến đến học sinh, sinh viên các quy định về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020”, các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh; các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố đến năm 2020; Các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019-2020: gồm 11 luật, 17 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và 10 luật và 21 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid – 19 và các văn bản pháp luật khác bằng nhiều hình thức khác nhau như:

+ Gửi thông báo về các văn bản quy phạm pháp luật đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

+ Đăng các tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở và các Website của các đơn vị trực thuộc.

+ Giải đáp thắc mắc các chính sách, quy định pháp luật về khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân qua Trang thông tin điện tử của Sở, Trang thông tin hỏi đáp thành phố, thông qua hoạt động tiếp công dân...

+ Đăng tải banner trên trang Dastic của Sở và các đơn vị trực thuộc về tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông qua hoạt động phổ biến với nhiều hình thức đa dạng đã tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp cận các chính sách pháp luật của Trung ương và địa phương, tạo sự chuyển biến nhận thức trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật của CCVCLĐ và Nhân dân địa phương.

3. Phổ biến trong nội bộ cơ quan: Tiếp tục quán triệt và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CCVCLĐ. Tuyên truyền Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Ngân sách nhà nước 2015; Luật quản lý sử dụng tài sản công; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật tố cáo số 25/2018/QH 14; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị.... Tập trung phổ biến kịp thời các văn bản luật mới ban hành; tiếp tục tăng cường phổ biến các nội dung pháp luật của Trung ương và địa phương phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế và các văn bản pháp luật trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm và liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CBCCVC và tổ chức, công dân như các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quản lý, sử dụng tài chính, khiếu nại, tố cáo; pháp luật, chính sách về thuế; an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; cải cách hành chính... Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền PBGDPL phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức, triển khai các hoạt động nhằm tôn vinh Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11).

Sở ban hành Công văn số 1262/SKHCN-VP ngày 15/10/2020 về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt nam (09/11) năm 2020 giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. Tập trung tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL

1. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL

Sở bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách theo dõi hoạt động PBGDPL. Trong năm, Sở đã làm thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cho 01 cán bộ của Sở do điều động đến làm việc tại cơ quan khác. Hiện nay, Sở không có báo cáo viên pháp luật thành phố. Các hoạt động PBGDPL năm 2020 chủ yếu do cán bộ phụ trách công tác chuyên môn của Sở thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị khác thực hiện.

2. Về kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL

Sở đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL. Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid -19, kinh phí bố trí cho Sở bị cắt giảm. Tuy nhiên, Sở đã chủ động cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động PBGDPL, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

IV. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Đánh giá việc triển khai công tác PBGDPL năm 2020

Nhìn chung, hoạt động PBGDPL của Sở trong năm cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác PBGDPL. 

- Tiếp tục phổ biến kịp thời, rộng rãi các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, UBTV Quốc hội thông qua và Chính phủ, Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành đến từng nhóm đối tượng, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản có liên quan. Chú trọng phổ biến các chính sách khoa học và công nghệ liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển nông nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó đã tuyên truyền sâu rộng về các văn bản pháp luật lĩnh vực khoa học và công nghệ và các chính sách liên quan đến tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể CCVCLĐ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ và người dân thành phố Đà Nẵng, góp phần đưa các chính sách khoa học và công nghệ đến gần hơn với đông đảo quần chúng.

- Đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng được yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (giãn cách xã hội), ngân sách nhà nước chi cho hoạt động bị cắt giảm.

2. Thuận lợi

- UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các cơ quan, ban ngành phối hợp thực hiện tốt hoạt động PBGDPL.

- Lãnh đạo Sở quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện tốt công tác PBGDPL.

- Sự phối hợp của các cơ quan thực thi, cơ quan báo, đài truyền hình và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được duy trì và phát triển tốt.

3. Khó khăn

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động PBGDPL về khoa học và công nghệ bằng hình thức phổ biến trực tiếp như hội nghị, hội thảo, tổ chức, sự kiện... không thể thực hiện.

- Báo cáo viên pháp luật của Sở đã chuyển công tác từ 18/5/2020. Do đó, Sở hiện nay không có báo cáo viên pháp luật thành phố.

V. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Tiếp tục duy trì và đa dạng hình thức tuyên truyền, PBGDPL.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, có hệ thống thông tin pháp luật trong từng lĩnh vực để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL.

4. Lựa chọn cá nhân đủ điều kiện để đề xuất Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập