Quyết định mới của UBND thành phố về Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 06/11/2020 Lượt xem: 47

Thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, UBND thành phố ban hành Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mức chi bằng 70% định mức tại Thông tư.

Trên cơ sở các Báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) thay đổi tăng dần trong giai đoạn 2016 – 2019 do đó hệ số tiền lương, tiền công tại thời điểm ban hành quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I, được xác định là trung tâm ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa tạo động lực cao cho các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 thay thế Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND theo hướng nâng khung định mức chi tối đa theo Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN sửa đổi, bổ sung so với Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND như sau:

- Quy định chi 100% khung định mức được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố cho các nội dung: Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Điều 3), thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước (Điều 4), chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu (Điều 5), chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN (Điều 7), chi tiền công của các hội đồng (Điều 8).

- Bổ sung nội dung chi kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, chi kiểm tra đánh giá sau khi giao quyền chủ sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu bằng 50% mức chi đối với Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, áp dụng mức 50% so với định mức của nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/10/2020.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập