Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 30/10/2020 Lượt xem: 153

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;

Sở Khoa học và Công nghệ  ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định  có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 246/QĐ-SKHCN ngày 08/10/2018 ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định làm căn cứ để triển khai quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật. Chi tiết xem tại đây. 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập