Kết quả 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 19/10/2020 Lượt xem: 22

Kết quả 10 năm (2011 - 2020) thực hiện công tác cải cách hành chính

Qua 10 năm thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của thành phố Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 10598/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng, công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đã đạt được những kết quả thiết thực. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức bộ máy được tinh gọn. Năm 2011 có 06 phòng, ban chuyên môn; đến nay còn 05 phòng, ban. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị được xác định cụ thể, được phân công, phân cấp rõ ràng và phù hợp, xóa bỏ sự chồng chéo và trùng lắp; bộ máy hành chính hoạt động công khai, dân chủ, chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ tổ chức, công dân.

2. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được nâng cao chất lượng. CBCCVC chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm; trình độ chuyên môn, năng lực, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ của CBCCVC được nâng cao.

3. Thể chế hành chính được đảm bảo tính thống nhất với chủ trương, chính sách và pháp luật của Trung ương. Từ năm 2011 đến nay đã tham mưu xây dựng, trình UBND thành phố, HĐND thành phố ban hành 09 văn bản, sửa đổi, bổ sung 03 văn bản; bãi bỏ 02 văn bản. 100% văn bản quy phạm pháp luật được tham mưu ban hành đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày; phù hợp với yêu cầu thực tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

4. Thủ tục hành chính được công khai trên các phương tiện truyền thông và được kiểm soát chặt chẽ, không có trường hợp phát sinh giấy tờ ngoài quy định; thủ tục hành chính kịp thời được rà soát, sửa đổi, bổ sung đúng với pháp luật hiện hành; thành phần hồ sơ trình tự, thời gian giải quyết được đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thời gian và tiết kiệm kiệm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

5. Toàn bộ 55/55 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; được phổ biến, công khai trên tất cả các phượng tiện truyền thông, đáp ứng nhu cầu thực tế và phục vụ tổ chức, công dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

6. Lấy mức độ hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo về chất lượng dịch vụ hành chính công. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính luôn đạt kết quả cao, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng pháp luật, trả kết quả sớm hạn và đúng hạn, không có trường hợp nào quá hạn.

7. Tổ chức triển khai 100% các cơ quan hành chính trong bộ máy chính quyền thành phố thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan và ngày càng hiện đại hóa. 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi với các cơ quan, đơn vị được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ cho hoạt động của cơ quan. 100% CBCCVC sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin và xử lý công việc.

9. Kịp thời tiếp nhận và trả lời đầy đủ, cụ thể, rõ ràng những ý kiến thắc mắc của tổ chức, công dân qua chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Trang Thông tin điện tử chuyên ngành khoa học và công nghệ, Trang Thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ; tổ chức đối thoại, hướng dẫn, giải đáp trực tiếp với tổ chức, công dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

10. Cơ quan không xảy ra tiêu cực, không có phản ánh, kiến nghị, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc ý kiến không hài lòng của tổ chức, công dân liên quan đến hành vi, thái độ, tinh thần phục vụ, tác phong giao tiếp, lề lối làm việc của CBCCVC.

Những kết quả đạt được của 10 năm thực hiện cải cách hành chính đã góp phần xây dựng nền hành chính của thành phố Đà Nẵng ngày càng hiện đại và văn minh, tạo tiền đề để xây dựng thành công "Thành phố điện tử", đáp ứng với yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập quốc tế.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập