Công khai Điều chỉnh Ngân sách năm 2020
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 09/10/2020 Lượt xem: 17

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 30/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Sở Khoa học và Công nghệ công khai điều chỉnh ngân sách 2020 của Sở và các đơn vị sự nghiệp theo Phụ lục đính kèm. 

- Quyết định 264/QĐ-SKHCN - Phụ lục

- Quyết định 266/QĐ-SKHCN - Phụ lục

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập