Quy trình thực hiện xây dựng và ứng dụng Đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 22/09/2020 Lượt xem: 26

Ngày 01/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5840/UBND-STC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương khi xây dựng Đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đề án)

Về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí, nghiệm thu xây dựng và phê duyệt Đề án

a) Bước 1: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất danh mục và khái toán kinh phí các Đề án liên quan đến lĩnh vực, ngành thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý (trong đó lưu ý sự cần thiết phải thực hiện xây dựng Đề án), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước tháng 5 hoặc trước tháng 10 hàng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nhằm tránh trùng lắp các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố phê duyệt danh mục và khái toán kinh phí thực hiện các Đề án trước tháng 6 hoặc tháng 11 hàng năm.

b) Bước 2: Trên cơ sở danh mục các Đề án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xây dựng đề cương chi tiết và dự toán kinh phí lập Đề án, lấy ý kiến của các ngành có liên quan (Sở Khoa học và Công nghệ đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; Sở Thông tin và Truyền thông đối với các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp...) về tính phù hợp của đề cương, nội dung công việc, khối lượng công việc, nội dung chi, định mức chi.

c) Bước 3: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành có liên quan, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tài chính có ý kiến tham gia về dự toán và nguồn kinh phí trước khi trình UBND thành phố phê duyệt. Trong đó, về dự toán kinh phí lập Đề án cần lưu ý:

- Đối với nội dung công việc đã có định mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đối với nội dung công việc chưa có định mức chi:

+ Những nội dung công việc của Đề án thuộc từng lĩnh vực, ngành nào thì tham khảo, áp dụng định mức chi thuộc lĩnh vực, ngành đó cho phù hợp và lấy ý kiến của cơ quan chuyên ngành (ví dụ liên quan đến lĩnh vực đổi mới, sáng tạo thì áp dụng theo quy định hiện hành của UBND thành phố về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố và lấy ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ) trước khi gửi Sở Tài chính.

+ Đối với nội dung như chi phí thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, chi phí in ấn giấy mời, backdrop, bảng tên…: Dự kiến trên cơ sở yêu cầu cần thiết để thực hiện công việc xây dựng Đề án và thanh quyết toán theo thực tế phát sinh trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và phải đảm bảo đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

d) Bước 4: Sau khi có ý kiến tham gia của các ngành và Sở Tài chính về nội dung đề cương, dự toán và nguồn kinh phí thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ lập Đề án có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh và trình UBND thành phố phê duyệt đề cương, dự toán và nguồn kinh phí xây dựng các Đề án.

đ) Bước 5: Trên cơ sở đề cương, dự toán và nguồn kinh phí xây dựng Đề án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc xây dựng hoàn chỉnh Đề án theo đúng quy định.

e) Bước 6: Về nghiệm thu việc xây dựng Đề án

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án chịu trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục nghiệm thu Đề án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo UBND thành phố thành lập Hội đồng nghiệm thu để tổ chức nghiệm thu việc xây dựng Đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

g) Bước 7: Trên cơ sở biên bản của Hội đồng nghiệm thu, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn chỉnh trình UBND thành phố phê duyệt Đề án và thực hiện thanh quyết toán kinh phí xây dựng Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

 (Kèm theo Công văn số 5840/UBND-STC ngày 01/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập