Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 17/09/2020 Lượt xem: 51

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Thời gian qua, bên cạnh việc triển khai các chủ trương và văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ của trung ương, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế thúc đẩy việc tạo dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và quốc gia nói chung, như: Chính sách hỗ trợ về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp lồng ghép trong các chính sách của thành phố Đag Nẵng như sau: Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng; Chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm lưu niệm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương trình phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm ưu tiên của thành phố Đà Nẵng.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế, chính sách bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, hoạt động phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 đã đạt được một số kết quả nhất định.

Thứ nhất về nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ

Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 19 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ cho gần 1600 học viên đến từ các doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn thành phố. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc nhận thức tầm quan trọng của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan đến quá trình đăng ký bảo hộ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát hành 3.000 tờ rơi, in và treo băng rôn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sở hữu trí tuệ; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ”, Diễn đàn “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới: Đổi mới - Cải thiện cuộc sống”; Hội nghị “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương”, Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo - Vai trò của nữ giới”; Hội thảo “Sở hữu trí tuệ với văn hóa, thể thao và du lịch”,...Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng về việc bảo hộ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ hai về công tác hỗ trợ bảo hộ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ

Giai đoạn 2016-2020, thành phố đã có 3.051 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm: 2.964 nhãn hiệu; 37 sáng chế; 14 giải pháp hữu ích; 36 kiểu dáng công nghiệp), tăng 39% so với giai đoạn 2011-2015 (2.195 đơn đăng ký). Và đã có 951 văn bằng sở hữu công nghiệp được cấp (gồm: 918 nhãn hiệu; 04 sáng chế; 12 giải pháp hữu ích; 17 kiểu dáng công nghiệp).

Tính đến ngày 31/7/2020, thành phố Đà Nẵng có 3.669 văn bằng được cấp (gồm 3.493 nhãn hiệu; 56 sáng chế và giải pháp hữu ích; 120 kiểu dáng công nghiệp).

Thành phố đã thực hiện hỗ trợ việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho một số đối tượng lồng ghép trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm lưu niệm; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ; chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin; chính sách khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ và vận dụng thực hiện theo hình thức nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Kết quả, đã hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với 01 sáng chế, 03 kiểu dáng công nghiệp, 23 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu thông thường được hỗ trợ qua các chính sách bình quân là 25 nhãn hiệu/năm với kinh phí từ 15-35 triệu đồng/đơn đăng ký. 


(Ảnh: 05 hình ảnh đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể của huyện Hòa Vang do Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ năm 2019)

Việc hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm nông nghiệp địa phương, góp phần nâng cao uy tín, gia tăng giá trị các sản phẩm đặc thù, truyền thống tại địa phương. 

Ngoài ra, để động viên, khuyến khích việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện Quy định khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ, UBND thành phố đã khen thưởng 36 sáng chế, giải pháp hữu ích (mức kinh phí từ 15-20 lần mức lương cơ sở/sáng chế).

Định hướng hoạt động sở hữu trí tuệ trong thời gian đến

Thành phố sẽ chú trọng “Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”, theo đúng quan điểm chỉ đạo của Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019. Cụ thể:

Một là: Tăng cường tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, sự kiện nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 hàng năm,… nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát huy tính chủ động của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển giá trị tài sản trí tuệ.

Hai là: Nâng cao năng lực cho cán bộ công chức thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tăng chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố.

Ba là: Hỗ trợ tư vấn, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp để phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức kinh tế tập thể, phát triển sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của địa phương.

Bốn là: Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ, giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác cho các tài sản trí tuệ của thành phố Đà Nẵng ở trong và ngoài nước; khai thác, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được hình thành từ thực tiễn.

Năm là: Tăng cường hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ giữa các sở ban ngành trên địa bàn và triển khai các nội dung hợp tác trong nước và nước ngoài về sở hữu trí tuệ./.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập