Triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 07/09/2020 Lượt xem: 18

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ngày 10/8/2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn nghị quyết của Quốc hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình; hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 đối với cấp thành phố trong tháng 8-2020, đối với quận, huyện, phường, xã trong tháng 9-2020.

Về tổ chức mô hình CQĐT, Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng đoàn HĐND thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố và các quy định có liên quan về thực hiện mô hình CQĐT tại thành phố; phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố được giao nhiệm vụ chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình tổ chức CQĐT tại thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 và hướng dẫn của Chính phủ; ban hành các quy định theo thẩm quyền để thực hiện mô hình tổ chức CQĐT; phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương, bảo đảm sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, không trùng lắp, không bỏ sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý Nhà nước.

Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy đảng các quận, phường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được quy định tại Nghị quyết 119/2020/QH14; hướng dẫn cấp ủy đảng các quận, phường xây dựng quy chế hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy, quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong điều kiện thực hiện mô hình tổ chức CQĐT; tăng cường vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, xây dựng chính quyền theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong điều kiện tổ chức mô hình CQĐT.

Về triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động làm việc với các ban, bộ, ngành Trung ương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14; chỉ đạo xây dựng và ban hành nghị quyết, văn bản theo thẩm quyền của HĐND thành phố để triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương để tham mưu, trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 trong năm 2020, nhất là Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện mô hình tổ chức CQĐT tại thành phố Đà Nẵng; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 trên các lĩnh vực về quy hoạch; tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố; việc tạo nguồn cải cách tiền lương và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư; danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; việc sử dụng các khoản thu tăng thêm để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, phường phù hợp với khả năng thực tiễn và tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập