Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 03/09/2020 Lượt xem: 17

Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 16/07/2020 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Phương thức thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN thực hiện theo các phương thức: Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Còn sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo các phương thức: Đặt hàng, đấu thầu (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định).

Nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công

Nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công được lấy từ 4 nguồn sau:

Thứ nhất, nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành

Thứ hai, nguồn phí được để lại chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo pháp luật về phí và lệ phí.

Thứ ba, nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá.

Thứ tư, nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Nghị định quy định cụ thể điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN. Theo đó, việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN chỉ thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên được giao kinh phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Chi tiết Quyết định số 21/QĐ-UBND

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập