Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo và lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/03/2015 Lượt xem: 116

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ của Cơ sở nhập khẩu:

Cơ sở nhập khẩu nộp 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm: Bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và hồ sơ, tài liệu khác có liên quan tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TCĐLCL) thành phố Đà Nẵng, địa chỉ đường Đoàn Nguyên Thục, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Chi cục TCĐLCL tiếp nhận hồ sơ

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Chi cục TCĐLCL tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra đo lường của Cơ sở nhập khẩu theo Mẫu 2.PTNHSĐK và xác nhận bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường, sau đó thực hiện các bước kiểm tra theo quy định;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ: Chi cục TCĐLCL tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra đo lường của Cơ sở nhập khẩu và xác nhận bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đồng thời xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, sau khi hồ sơ đã hoàn thiện mới tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo.

c) Trường hợp quá thời hạn trên mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì Cơ sở nhập khẩu phải có văn bản gửi Chi cục TCĐLCL nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi cơ sở nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

Bước 2. Tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả:

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục TCĐLCL thông báo cho Cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Cơ sở nhập khẩu nhận được văn bản thông báo, Chi cục TCĐLCL phải hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường gửi cho Cơ sở nhập khẩu.

c) Trường hợp kết quả kiểm tra theo nội dung quy định tại Điểm d Khoản 6 Điều 10 của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, Chi cục TCĐLCL gửi thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường với kết luận "đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường" tới Cơ sở nhập khẩu và cơ quan Hải quan.

d) Trường hợp kết quả kiểm tra theo nội dung quy định tại Điểm d Khoản 6 Điều 10 của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN này không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, Chi cục TCĐLCL gửi thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường với kết luận "không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường" tới Cơ sở nhập khẩu và cơ quan Hải quan.

đ) Cơ sở nhập khẩu chịu trách nhiệm lựa chọn việc thực hiện biện pháp khắc phục hoặc tái xuất phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó và báo cáo với cơ quan Hải quan, Chi cục TCĐLCL. Trường hợp Cơ sở nhập khẩu thực hiện biện pháp khắc phục, Chi cục TCĐLCL chủ trì việc tái kiểm tra sau khi đã khắc phục và thông báo cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan.

Bước 3. Trả kết quả cho cơ sở nhập khẩu

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chi cục TCĐLCL đường Đoàn Nguyễn Thục, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trả kết quả: Cơ sở nhập khẩu mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục TCĐLCL.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

1. Bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường theo Mẫu 1.ĐKKTĐL;

2. Hợp đồng (Contract);

3. Tờ khai hàng hoá nhập khẩu;

4. Danh mục hàng hoá (Packing list);

5. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có);

6. Thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo);

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục TCĐLCL thông báo bằng văn bản cho Cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu;

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhập khẩu nhận được văn bản thông báo, Chi cục TCĐLCL phải hoàn thành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường gửi cho Cơ sở nhập khẩu.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở nhập khẩu phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn quy định theo Điều 7 tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ KH&CN.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục TCĐLCL

7. Kết quả thực hiện TTHC: Bản Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường theo Mẫu 3.TBKQKT tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ KH&CN;

8. Phí, lệ phí:

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1. Mẫu Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường theo Mẫu 1.ĐKKTĐL

2. Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra đo lường theo Mẫu 2. PTNHSĐK.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Cơ sở nhập khẩu phải hoàn thành đầy đủ, hợp lệ các mẫu đơn, mẫu tờ khai và thành phần hồ sơ nêu trên;

- Mẫu Đăng ký kiểm tra phải có chữ ký, đóng dấu của đại diện Cơ sở nhập khẩu;

- Các tài liệu, hồ sơ có liên quan phải là bản chính, hoặc bản sao y bản chính, nếu là bản photocopy phải kèm bản chính để đối chiếu.

11. Các căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về đo lường.

* THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG THUỘC CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ĐỊA CHỈ: KDC ĐÔNG PHƯỚC, PHƯỜNG HÒA THỌ ĐÔNG, QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI: 0511.3638772, FAX: 0511.3638777

EMAIL: thanhtc@danang.gov.vn hoặc haitv@danang.gov.vn

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN HỆ:

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ TƯ PHÁP TP.ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận hải Châu, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại 0511.3895389. Email kstthc@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập