Kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/03/2015 Lượt xem: 54

Trên cơ sở các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 19/3/2014 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng,

Ngày 27 tháng 11 năm 2014 Sở Khoa học và Công nghệ đã sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng, qua đó nhìn nhận và phát huy những mặt tích cực, đồng thời khắc phục những hạn chế để xây dywngj kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2015

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập