Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/03/2015 Lượt xem: 22

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2016

Căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016 như sau:

1. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2016:

- Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2020.

+ Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020.

+ Mục tiêu, nội dung của 06 Chương trình KH&CN thành phố.

+ Các chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển KH&CN trong phạm vi các ngành.

+ Yêu cầu phát triển của ngành, đơn vị.

- Mỗi cơ quan, đơn vị có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị có thể đặt hàng các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết để mời gọi các tổ chức, nhà khoa học thực hiện.

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu KH.02/B.02.

- Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu KH.02/B.03.

Trên cơ sở đề xuất, đặt hàng của các Sở, ngành, các tổ chức và cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và thành lập các Hội đồng khoa học chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2016, thông qua Hội đồng Khoa học và công nghệ thành phố và trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.

2. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016:

- Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

+ Theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành, đơn vị.

+ Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 09/5/2006 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

+ Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của ngành, quận/huyện, chú trọng lựa chọn các thành tựu KH&CN được tạo ra từ các nhiệm vụ KH&CN các cấp đã được nghiệm thu (cấp tỉnh/thành phố, cấp bộ/ngành, cấp quốc gia) phù hợp với nhu cầu cấp thiết của ngành, quận/ huyện và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo mẫu CS.02/B.02.

3. Thời hạn nộp phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, cấp cơ sở năm 2016: trước ngày 31/5/2015.

Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng http://www.dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động KH&CN/ Đăng ký đề tài khoa học.

Đăng ký hồ sơ trực tuyến tại Dịch vụ công "Đăng ký phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN" tại địa chỉ: http://www.dost.danang.gov.vn hoặc gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0511.3830215, Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Riêng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở vui lòng liên hệ Phòng Quản lý KH&CN cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0511.3837205, Email: qlkhcncs@danang.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân biết để đề xuất./.

- Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016: Tải về tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập