Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần V.B.P.O
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 13/07/2020 Lượt xem: 104

Ngày 09/7/2020, Công ty CP V.B.P.O đã được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là doanh nghiệp KH&CN thứ 9 của thành phố Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần V.B.P.O được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp có Mã số doanh nghiệp là 0401356807 cấp lần đầu là ngày 15 tháng 05 năm 2010; cấp thay đổi lần thứ 5 là ngày 04 tháng 4 năm 2018

Năm 2020, Công ty Cổ phần V.B.P.O đã được Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước số 02/GXN-SKHCN ngày 07/7/2020 cho nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT” để hình thành sản phẩm “Hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT”.

Đồng thời, theo phương án sản xuất kinh doanh của Công ty, tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt 30% trên tổng doanh thu, là phù hợp quy định tại mục c, Điều 6, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

Trong năm 2019, tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN (18.573.644.871 đồng) / Tổng doanh thu của doanh nghiệp (43.840.297.277 đồng) đạt 42,36%.

Dự kiến năm 2020, doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN (45.244.289.845 đồng)/ tổng doanh thu của doanh nghiệp (66.992.386.460 đồng) đạt 67,53%.

Công ty Cổ phần V.B.P.O đã đáp ứng các quy định về thành phần hồ sơ và điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.


(Ảnh: Ông Trần Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở KH&CN (bên phải) trao Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN cho Công ty CP V.B.P.O)

Ngày 09/7/2020, Công ty Cổ phần V.B.P.O đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, với danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

Tên kết quả khoa học và công nghệ

Tên sản phẩm hình thành từ
kết quả khoa học và công nghệ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT

Hệ thống tự động hóa quy trình AUTOBOT

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập