Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 04/09/2020 Lượt xem: 61

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường trong thời kỳ hội nhập của nền kinh tế, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm, chú trọng đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chung và hoạt động đo lường nói riêng.

Để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận, xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống các hoạt động tự bảo đảm đo lường, đồng thời để nâng cao trình độ, hạ tầng đo lường của nước ta, đáp ứng tốt nhu cầu về đo lường cho doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Quyết định của Thủ tướng nhằm Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng ký Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng chủ trương tiếp tục cải tiến, đổi mới, tập trung vào các giải pháp trọng tâm để hoạt động đo lường của Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước, cũng như nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, mục tiêu của Thành phố sẽ phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghệ điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao v.v..; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động đo lường; Áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Để triển khai hiệu quả các chính sách đạt mục tiêu đề ra, thành phố Đà Nẵng đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc vận dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; Tăng cường phát triển hạ tầng; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa; Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh công tác truyền thông về đo lường.

Trước đó, ngày 18/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025. Theo đó, quy định chi tiết 33 ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm của doanh nghiệp như: Sản xuất, kinh doanh điện; khai thác, chế biến, cung cấp xăng, dầu, khí; khai thác, chế biến, phân phối than; khai thác, chế biến các loại khoáng sản; sản xuất, kinh doanh, sắt, thép, kim loại mầu; sản xuất plastic vào cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; sản xuất, kinh doanh sản phẩm dệt may, da giầy…

Có thể nói, việc ban hành đề án về đo lường của trung ương cũng như những kế hoạch triển khai của địa phương là bước khởi đầu quan trọng để triển khai đưa chính sách vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng thời gian tới hoạt động đo lường đổi mới sẽ có những đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và  phục vụ tốt nhu cầu về đo lường trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân./.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập