Góp ý văn bản quy phạm pháp luật
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 30/06/2020 Lượt xem: 14

Thực hiện Công văn số 3767/UBND-SKHCN ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo đó giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo văn bản và trình UBND thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND thành phố về ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

         

Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND và Tờ trình gửi UBND thành phố

 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy pháp pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Công văn số 770/SKHCN-KHTC - 26/06/2020​ đến Cổng Thông tin điện tử thành phố và kính đề nghị Cổng hỗ trợ đăng tải dự thảo Quyết định trong thời hạn 30 ngày theo quy định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

 

- Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng;

- Dự thảo Quyết định mới;

- Dự thảo Tờ trình trình UBND thành phố. 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập