Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 29

Ngày 27 tháng 8 năm 2012, Th trưởng B Khoa hc và Công ngh Trn Vit Thanh đã ký ban hành Thông tư s 16/2012/TT-BKHCN quy đnh v vic ni dung, trình t, th tc và t chc thc hin kim tra nhà nước v cht lượng sn phm trong sn xut thuc trách nhim qun lý ca B Khoa hc và Công ngh.


Đối tượng áp dụng bao gồm: Cơ quan kiểm tra chất lương sản phẩm, hàng hóa: Cục Quản lý sản phẩm, hàng hóa và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan; Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2012.

Tải file tại đây

(Người đưa tin: Trần Thị Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập