Thông tin về đơn vị trực thuộc
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 18

THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ VÀ THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

A. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG

Tel: 0511.3891916
Fax: 0511.3822864
Email: skhcn@danang.gov.vn


Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Bá Hòa
Mobile: 0982.439.972
Email: hoanb@danang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bà Trần Thị Thùy Dương
Mobile: 0976.135.573
E-mail: duongttt1@danang.gov.vn

2. THANH TRA

Tel: 0511.3823479


Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Viết Nguyên
Mobile: 0914.067.844
E-mail: nguyennv@danang.gov.vn


Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Văn Thông
Mobile: 0905.188.588
E-mail: thonglv@danang.gov.vn

3. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Tel: 0511.3821466


Phụ trách kế toán: Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên
Mobile: 0982.401.014
E-mail: tuyenntb@danang.gov.vn

4. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Tel: 0511.3830215
Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn

Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thục
Mobile: 0983.090.135
E-mail: thuclt2@danang.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông Châu Thanh Nam
Mobile: 0919.819.336
E-mail: namct@danang.gov.vn

5. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Tel: 0511.3887429

Trưởng phòng: Ông Phạm Tiên Phong
Mobile: 0905.100.713
E-mail: phongpt@danang.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Tiên Hoàng
Mobile: 0905.140.300
E-mail: hoangdt@danang.gov.vn

6. PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Tel: 0511.3837205

Trưởng phòng: Ông Phạm Đình Quang
Mobile: 0986.803.112
E-mail: quangpd@danang.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông Võ Đức Anh
Mobile: 0908.835.853
E-mail: anhvd@danang.gov.vn

7. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

Tel: 0511.3889761

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

Mobile: 0906.567.864
E-mail: thunth11@danang.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông Trần Đình Tuấn
Mobile: 0903.553.557
E-mail: tuantd@danang.gov.vn

B. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

8. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Tel: 0511.3638775
Fax: 0511.3638777
E-mail: tdc@danang.gov.vn
Địa chỉ: đường Đoàn Nguyễn Thục, Khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Xuân
Tel: 0511.3638567
Mobile: 0905.406.593
E-mail: xuannv@danang.gov.vn

Phó Chi cục trưởng: Ông Đỗ Quế Lâm Hải
Tel: 3638778
Mobile: 0983.959.323
E-mail: haidql@danang.gov.vn

9. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tel: 0511.3990445
E-mail: ttcnsh@danang.gov.vn
Địa chỉ: Tổ 25, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: Ông Đặng Ngọc Sơn
Mobile: 0932501819
E-mail: sondn3@danang.gov.vn


Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Đặng Ngọc Minh
Mobile: 0946.381.001
E-mail: minhdn@danang.gov.vn

10. TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

Tel & Fax: 0511.3898133
E-mail: ttttkhcn@danang.gov.vn
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Giám đốc Trung tâm: Bà Nguyễn Thị Hồng Lụa
Tel: 0511.2216395
Mobile: 0914.135.535
E-mail: luanth@danang.gov.vn

11. TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

Tel: 3891095
Fax: 3892822
Email: eccdanang@danang.gov.vn
Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng


Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: Ông Dương Hoàng Văn Bản
Mobile: 0905.180.169
E-mail: bandhv@danang.gov.vn


Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Viết Toàn
Mobile: 0989.686.687
E-mail: toannv2@danang.gov.vn

Phó Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Mobile: 0978.169.456
E-mail:
linhntm@danang.gov.vn

12. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Tel: 0511.3674.984
Địa chỉ: đường Đoàn Nguyễn Thục, Khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng


Giám đốc Trung tâm: Ông Phạm Văn Thọ
Mobile: 0905.216.156
E-mail: thopv@danang.gov.vn


Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Duy Tân
Mobile: 0914.414.939
E-mail: tannd@danang.gov.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập