Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 22/04/2014 Lượt xem: 38

A. Phương hướng hoạt động

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 tiếp tục được định hướng phục vụ thiết thực cho việc thực hiện các chương trình, đề án của Thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/01/2006 của Ban Thường vụ Thành uỷ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

B. Các nội dung hoạt động

I. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Triển khai 06 Chương trình KH&CN gồm: Chương trình Khoa học xã hội và nhân văn; Chương trình Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; Chương trình Ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học;Chương trình Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng mới và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ;Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng Đà Nẵng trở thành "Thành phố Môi trường"; Chương trình Phát huy tiềm lực KH&CN và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN.

- Đề nghị Bộ hỗ trợ kinh phí và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn của Bộ hoặc thực hiện thông qua hình thức tuyển chọn đơn vị chủ trì, để thực hiện các nội dung: Xác định các định hướng công nghệ ưu tiên trong đầu tư và phát triển của Khu Công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020 ; Dự báo nhu cầu và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ cao tại Đà Nẵng giai đoạn từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Dự kiến triển khai 06 dự án thuộc Chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi". Trong đó có 04 dự án chuyển tiếp và 02 dự án trong kế hoạch 2013.

- Dự kiến triển khai 40 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố. Trong đó: 25 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp, 15 nhiệm vụ mới năm 2013.

- Dự kiến triển khai 15 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

- Thực hiện kiểm tra, xét duyệt, nghiệm thu các đề tài, dự án theo kế hoạch.

- Xây dựng danh mục các đề tài, dự án cấp thành phố năm 2014 trình UBND thành phố phê duyệt.

- Bàn giao sản phẩm nghiên cứu đề tài, dự án cho các đơn vị ứng dụng.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, cấp cơ sở, nhiệm vụ trong khuôn khổ các chương trình hợp tác, nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN cấp nhà nước, Chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi" có đối ứng của thành phố.

- Triển khai các hoạt động khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

II. Quản lý công nghệ và kiểm soát an toàn bức xạ, hạt nhân

1. Quản lý công nghệ

- Triển khai hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN, Chương trình đổi mới công nghệ của thành phố và quốc gia nhằm tập trung hỗ trợ doanh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả của một số ngành, sản phẩm đặc trưng của thành phố.

- Tăng cường tuyên truyền các cơ chế chính sách chuyển giao công nghệ của nhà nước đến doanh nghiệp.

- Triển khai chương trình hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để tăng cường ứng dụng, hỗ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tham gia đánh giá, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư.

- Hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ươm tạo công nghệ.

2. An toàn bức xạ

- Đảm bảo cấp phép hoạt động bức xạ cho 100% cơ sở X-quang y tế trên địa bàn.

- Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trên địa bàn.

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về phông phóng xạ môi trường của thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam triển khai xây dựng Viện Ứng dụng bức xạ tại thành phố Đà Nẵng nhằm đưa nhanh và đẩy mạnh công nghệ đồng vị bức xạ phục vụ các ngành kinh tế - kỹ thuật của thành phố và khu vực.

III. Quản lý sở hữu trí tuệ và Hợp tác KH&CN

- Duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT bằng nhiều hình thức: tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tuyên truyền qua báo, đài, các ấn phẩm thông tin...

- Tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố xây dựng, hoàn thiện cơ chế đổi mới, chính sách mới, hỗ trợ hoạt động SHTT và sáng kiến lao động, sáng tạo.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo vệ quyền SHTT.

- Tăng cường năng lực của cơ quan thực thi bảo vệ quyền SHTT bằng nhiều hình thức như đào tạo, bồi dưỡng...

- Tăng cường công tác thông tin SHTT, khai thác tối đa cơ sở dữ liệu SHTT của Cục SHTT và quốc tế.

- Phối hợp với Liên hiệp các hội KHKT tổ chức tốt các hội thi sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng sáng tạo KH&CN, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cho thanh thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt trong Chương trình "Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ" và nhân rộng kết quả của các dự án này; tiếp tục tham mưu triển khai các dự án mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố và Bộ KH&CN giai đoạn 2012-2015, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường tìm kiếm thêm đối tác và những nội dung hợp tác mới.

IV. Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Tổ chức công tác kiểm tra theo quy định của Luật Đo lường và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nghiên cứu mở rộng và phân cấp trong công tác kiểm tra về lĩnh vực đo lường.

- Triển khai duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 8247/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố.

- Triển khai Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện Chương trình quốc gia: "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010.

- Triển khai Đề án xây dựng mạng lưới cân đối chứng và công nhận khả năng kiểm định cân thông dụng tại các quận, huyện.

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng trên điạ bàn thành phố.

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố chất lượng hàng hoá theo qui định của pháp luật.

- Tổ chức tốt việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu và lưu thông trên thị trường theo lĩnh vực được phân công, phân cấp; trong đó chú ý tập trung có trọng điểm vào các nhóm, mặt hàng nhạy cảm theo từng giai đoạn.

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nâng cao chất lượng hàng hoá; đáp ứng nhu cầu về thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các doanh nhiệp trên địa bàn.

- Tuyên truyền phổ biến pháp quy về tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hoá đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn.

- Phối hợp với các ban ngành triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, Luật Đo lường.

- Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001:2008, TQM, HACCP, ISO 14000…) để không ngừng nâng cao chất lượng hàng hoá, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

- Phối hợp với các quận, huyện mở lớp đào tạo theo chuyên đề về Luật Đo lường và cân đồng hồ lò xo cho các Ban quản lý chợ cấp thành phố, quận, huyện. Đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế các quận, Phòng Công Thương huyện xây dựng kế hoạch tuyên tuyền văn bản pháp luật về đo lường cho các hộ kinh doanh có sử dụng phương tiện đo trong mua bán thương mại.

- Củng cố các Điểm TBT tại các sở ban ngành liên quan. Phối hợp hoạt động trong mạng lưới TBT tại địa phương để hoạt động TBT có hiệu quả hơn. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến các văn bản pháp quy kỹ thuật có nội dung liên quan đến Hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

- Khai thác cơ sở dữ liệu về văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn trong/ngoài nước để kịp thời phục vụ cho hoạt động hỏi đáp về TBT; tra cứu, cập nhật các thông tin cảnh báo của các nước thành viên WTO về quy chuẩn kỹ thuật từ Website của Văn phòng TBT Việt Nam để kịp thời thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

V. Công tác thanh tra khoa học và công nghệ

- Triển khai các hoạt động thanh tra thuộc chức năng quản lý nhà nước về KH&CN như: Thanh tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân lực làm công tác thanh tra cũng như tạo điều kiện để đội ngũ thanh tra viên nắm vững kịp thời các quy định pháp luật mới về khoa học và công nghệ nhằm đủ năng lực tổ chức thực hiện công tác thanh kiểm tra về khoa học và công nghệ có hiệu quả.

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hoá sản xuất kinh doanh và lưu thông trên thị trường; tổ chức công tác thanh tra KH&CN ở cấp quận/huyện.

- Thường xuyên hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác kiểm tra nội bộ trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tốt các cuộc thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Bộ KH&CN.

- Giải quyết kịp thời và chính xác các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

VI. Các hoạt động sự nghiệp KH&CN

1. Thông tin khoa học và công nghệ

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 159/2004/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, ổn định tổ chức và tăng cường tiềm lực của Trung tâm Thông tin KH&CN.

- Chú trọng khai thác mạng Vinarent phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong việc xây dựng, cập nhật thư viện điện tử KH&CN, chợ công nghệ và thiết bị trên mạng, cổng giao tiếp điện tử và các Website về KH&CN của địa phương; xây dựng và phát triển thông tin KH&CN của địa phương theo hướng bao quát tới tuyến quận/huyện, xã/phường và kết nối với mạng thông tin KH&CN quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thông tin KH&CN.

- Tham gia tích cực vào việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ; tham gia tổ chức chợ công nghệ và thiết bị địa phương, khu vực và quốc gia; đẩy mạnh các dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn đổi mới công nghệ, mua bán các sản phẩm KH&CN.

- Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cấp quận/ huyện, xã/phường.

- Triển khai các đề án thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông thôn.

- Duy trì cập nhật và nâng cao chất lượng hoạt động của Techmart online, phục vụ có hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Phát triển.

2. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

- Tiếp tục triển khai Đề án "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2011 - 2015". Tham gia có hiệu quả vào Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tích cực khai thác quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

- Triển khai các đề tài, dự án, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhằm cập nhật tiến bộ kỹ thuật hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống.

- Tiến hành hoạt động dịch vụ tư vấn xây dựng và đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

- Thực hiện dịch vụ kiểm định các phương tiện đo.

VII. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước

1. Về cơ chính sách

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN từ thành phố đến quận, huyện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. Chú trọng nâng cao năng lực con người: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý KH&CN, ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Tiếp nhận và tạo môi trường công tác thuận lợi cho các đối tượng thuộc diện thu hút nhân tài để đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ. Nghiên cứu sửa đổi Quy định về cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UaBND thành phố.

- Đổi mới cơ chế quản lý tài chính của hoạt động khoa học và công nghệ để tạo động lực cho các tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Tiếp tục nghiên cứu và huy động đa dạng các nguồn đầu tư cho khoa học và công nghệ, tăng dần tỉ lệ đầu tư ngoài nguồn ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ, nhằm thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng thành quả khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Nâng cao vai trò tư vấn của Hội đồng KH&CN thành phố; củng cố các Hội đồng KH&CN ngành.

2. Xây dựng cơ sở vật chất

- Triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học giai đoạn 2.

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực con người cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, Trung tâm Công nghệ Sinh học, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để chuẩn bị tốt điều kiện cho các đơn vị chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm.

- Phối hợp và tích cực hỗ trợ để Bộ KH&CN xúc tiến các dự án: Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ; triển khai dự án Xây dựng Viện ứng dụng bức xạ tại Đà Nẵng.

- Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Cơ quan Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

(Người đưa tin: Trần Thị Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập