Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 04/06/2020 Lượt xem: 592

Căn cứ Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng (file Nghị quyết đính kèm), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ để xét khen thưởng như sau:

1. Đối tượng được xét khen thưởng: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng: Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

Đối với nhóm các công trình khoa học và công nghệ và nhóm bài báo khoa học xin tham khảo thêm về phương pháp đánh giá quy định tại Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 13/3/2020 (file đính kèm) và Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN ngày 13/3/2020 (file đính kèm) của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Hồ sơ xét khen thưởng: Theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết, bao gồm:

- Văn bản đề nghị xét khen thưởng của tổ chức, cá nhân: 01 bản.

- Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng (mẫu đính kèm): 01bản

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Nghị quyết: 01 bản.

Đối với nhóm các công trình khoa học và công nghệ đề nghị bổ sung thêm Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng của công trình (mẫu đính kèm).

Đối với nhóm các bài báo khoa học đề nghị tổng hợp thông tin theo biểu mẫu đính kèm để phục vụ công tác xét khen thưởng.

4. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/11/2020, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

5. Thời gian công bố kết quả: Tháng 5 năm 2021.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập