Một số thay đổi của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
Người đăng tin: Lê Thị Minh Dung Ngày đăng tin: 27/05/2020 Lượt xem: 11

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3:2019/BKHCN, thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3:2009/BKHCN. Thông tư ngày có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019


(Nguồn: Internet)

So với QCVN 3:2009/BKHCN, QCVN3:2019/BKHCN đã có quy định về giới hạn chất hữu cơ độc hại Phtalat trong đồ chơi trẻ em, cụ thể như sau:

- Đồ chơi trẻ em không được có hàm lượng các phtalat di(2-etylhexyl) phtalat (DEHP), dibutyl phtalat (DBP) hoặc butyl benzyl phtalat (BBP) vượt quá 0,1 % khối lượng mỗi phtalat.

- Đồ chơi trẻ em có thể cho vào miệng không được có hàm lượng các phtalat diisononyl phtalat (DINP), diisodecyl phtalat (DIDP) hoặc di-n-octyl phtalat (DNOP) vượt quá 0,1 % khối lượng mỗi phtalat.

QCVN 3:2019/BKHCN còn quy định về phương pháp thử, các yêu cầu quản lý chất lượng, ghi nhãn hàng hóa đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có thể tải Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN và QCVN 3:2019/BKHCN tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn (Mục Văn bản KH&CN-Văn bản pháp quy).

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập