Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 15/05/2020 Lượt xem: 16

Thông tư số 29/2020/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Thông tư quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính gồm: Vi phạm quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công; Vi phạm quy định về đi thuê tài sản; Vi phạm quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên kết; Vi phạm quy định về đăng nhập và sử dụng số liệu về tài sản công; Vi phạm quy định về trang cấp tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Vi phạm quy định về giao, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước và Vi phạm quy định về xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền được hiểu là tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm hoặc thời điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng không có quyết định về mua sắm tài sản công; việc đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức là hành vi mua sắm, đầu tư vượt quá diện tích, số lượng, mức giá so với quy định. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định hành vi đi thuê tài sản khi không có quyết định về thuê tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền là hành vi ký kết hợp đồng thuê tài sản hoặc thực tế thuê tài sản mà không có Quyết định về thuê tài sản của cấp có thẩm quyền; hành vi giao tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức là hành vi bố trí tài sản dự án cho người sử dụng đúng đối tượng nhưng vượt về diện tích, số lượng, mức giá…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2020.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập