Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 27/03/2020 Lượt xem: 16

Thông báo về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021 (hoạt động xây dựng kế hoạch KH&CN định kỳ hàng năm)

Thực hiện Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021,

Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 359/SKHCN-KHTC ngày 27/3/2019 về việc báo cáo đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2021, kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị cùng phối hợp báo cáo đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021, cụ thể:

Đối với các quận/huyện: Sử dụng Phụ lục I và các biểu số 135.

Đối với các sở, ban, ngành: Sử dụng Phụ lục II và các biểu số 2467.

Hồ sơ kế hoạch gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (đồng thời gửi file đến địa chỉ email: trangnt1@danang.gov.vn) trước ngày 15 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện/.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập