Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 26/02/2020 Lượt xem: 33

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021 (chi tiết xin xem file đính kèm) như sau:

1. Một số lưu ý khi đề xuất đặt hàng

- Hồ sơ đề xuất dự án phải xây dựng theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.

- Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định của Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình và các quy định khác có liên quan.

- Ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai, dự án có sự tham gia của cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện; dự án nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển, sản phẩm OCOP được định hướng thành các sản phẩm chủ lực của địa phương; các dự án ứng dụng công nghệ cao; các dự án ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn; dự án ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.

- Các dự án tham gia Chương trình có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng được các tiêu chí theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016.

2. Hồ sơ đề xuất dự án

a) Thành phần hồ sơ gồm có:

- Thuyết minh dự án (bản dự thảo, chưa cần có phê duyệt của các cấp);

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì;

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án;

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ;

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.

Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN và các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động KH&CN/Đăng ký nhiệm vụ KH&CN.

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ đối với mỗi dự án đề xuất.

3. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

Hồ sơ đề xuất dự án xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/3/2020 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập