Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 19/02/2020 Lượt xem: 15

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành
- UBND các quận, huyện.

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế về phối hợp liên ngành trong hoạt động thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Công văn số 2318/SHTT-PCCS ngày 13/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019,

Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 162/SKHCN-QLCN ngày 18/2/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu tại Phụ lục 1Phụ lục 2 kèm theo, gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ (đồng thời gửi email theo địa chỉ duongttt1@danang.gov.vn) trước ngày 01/3/2020 để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ (chị Trần Thị Thùy Dương, điện thoại: 0236.3887429 hoặc 0976.135.573).

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập