Số đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn thành phố đứng ở vị trí thứ năm so với các tỉnh, thành trong cả nước
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 17/02/2020 Lượt xem: 35

Sở hữu trí tuệ phải đóng vai trò tích cực như một động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến khích và bảo đảm hoạt động cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cũng như của xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Trong vài thập niên gần đây, các quốc gia phát triển nhanh đều là những nước thành công trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tài nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên tri thức và đổi mới sáng tạo. Hệ thống sở hữu trí tuệ được xem là công cụ quan trọng để tạo dựng và khai thác nguồn tài nguyên tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó, sở hữu trí tuệ và hoạt động đổi mới sáng tạo gắn bó hữu cơ và thúc đẩy lẫn nhau. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp  lần thứ tư, mô hình phát triển kinh tế đều dựa trên đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, đồng thời công nghệ thay đổi nhanh chóng thì sở hữu trí tuệ có vai trò then chốt trong việc bảo hộ các sáng tạo và công nghệ mới mang tính đột phá cho nền kinh tế. Cùng với xu thế toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, duy trì lợi thế cạnh tranh và xây dựng quốc gia sáng tạo cũng như xây dựng thành phố Đà Nẵng năng động, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Theo số liệu báo cáo công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2019:

Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ; tọa đàm, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn; Treo băng rôn, phướn tuyên truyền nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 hàng năm. Thành phố đã xây dựng và thực hiện Dự án “Xây dựng và phát sóng chương trình Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” trên Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT). Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò và tầm quan trọng của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Nhờ tăng cường tuyên tuyền, nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng về việc bảo hộ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đã có những chuyển biến tích cực; Cụ thể:

- Số lượng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Giai đoạn 2011-2019, thành phố đã có 4.807 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm 4.645 nhãn hiệu; 73 sáng chế; 28 giải pháp hữu ích; 61 kiểu dáng công nghiệp)([1]). Số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tăng dần theo từng năm. Năm 2019, số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đứng ở vị trí thứ năm so với các tỉnh, thành trong cả nước. Xem chi tiết thống kê đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Phụ lục I.

- Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đã được cấp: Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có 3.563 văn bằng được cấp (gồm 3.390 nhãn hiệu; 54 sáng chế và giải pháp hữu ích; 119 kiểu dáng công nghiệp)(1). Năm 2019, số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được cấp đứng ở vị trí thứ mười so với các tỉnh, thành trong cả nước. Giai đoạn 2007-2019, thành phố đã có 2.994 văn bằng được cấp (gồm 2.897 nhãn hiệu; 40 sáng chế và giải pháp hữu ích; 57 kiểu dáng công nghiệp)(1), chiếm 84% tổng số văn bằng đã được cấp từ trước đến nay.

- Hỗ trợ phát triển các sản phẩm, ngành nghề truyền thống; củng cố, phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm): Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ trong việc xúc tiến việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm, ngành nghề truyền thống như: nước mắm Nam Ô, bánh khô mè Bà Liễu, đá mỹ nghệ Non Nước, Giá đỗ Nghi An, nấm Nhơn Phước, Nấm Linh chi Đà Nẵng; Trứng cút Hòa Phước; Gạo hữu cơ Hòa Phước; Thủy sản Trường Định; Rau củ quả Hòa Vang; Gạo hữu cơ Hòa Nhơn; Gạo hữu cơ Hòa Tiến; Thảm  chân Xuân Phát; Rau an toàn Ninh An; Hoa cây cảnh Vân Dương; Bưởi da xanh Hòa Ninh, Chè dây Hòa Bắc, Bánh khô mè Quang Châu, Bánh tráng Túy Loan, Kiệu hương Hòa Nhơn.

(Ảnh: Nhãn hiệu, Sáng chế đã được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đăng ký bảo hộ)

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho 05 doanh nghiệp đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu theo Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng không ngừng khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sáng kiến, lao động sáng tạo.

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận, thẩm định, tổ chức các Hội đồng đánh giá xét sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận các sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố; chấp thuận việc công nhận cho sáng kiến có tác giả là người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến. Tiến hành kiểm tra bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố

Từ năm 2007 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở ban ngành, các nhà khoa học đề xuất, triển khai thực hiện 340 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài cấp quốc gia: 06, dự án nông thôn miền núi: 17, đề tài cấp thành phố: 182, đề tài cấp cơ sở: 135) nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức và tuyển chọn các giải pháp sáng tạo kỹ thuật để tham gia các hội thi, cuộc thi, giải thưởng như: Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia và đạt hiệu quả cao, nhiều giải pháp kỹ thuật của Đà Nẵng đã được vinh danh tại các cuộc thi uy tín này. Cụ thể:

- Về Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2008-2019: Thành phố Đà Nẵng đạt 33 giải, gồm: 04 giải Nhất, 05 giải Nhì, 15 giải Ba, 09 giải Khuyến khích.

- Về Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc giai đoạn năm 2006-2019: Thành phố Đà Nẵng đạt 37 giải, gồm: 02 giải Nhất, 07 giải Nhì, 12 giải Ba, 16 giải Khuyến khích.

- Về Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2019: Đã có 201 lượt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đạt giải, gồm: 21 giải Nhất, 39 giải Nhì, 58 giải Ba, 83 giải Khuyến khích.

- Về Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2007-2019: Đà Nẵng đạt 92 giải gồm 04 giải Nhất, 10 giải Nhì, 32 giải Ba, 46 giải Khuyến khích([2]).

Thực hiện quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố, để kịp thời động viên các tổ chức, doanh nghiêp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 294 tác giả, nhóm tác giả của các sáng chế, giải pháp hữu ích, công trình đạt giải quốc gia, cấp bộ; bài báo khoa học công bố quốc tế.

Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện các cuộc tiếp công dân,  tiếp nhận, giải quyết theo đúng thẩm quyền 35 đơn đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2007-2019.

Nhìn chung hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2007-2019 đạt được nhiều kết quả tốt:

Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ được các cơ quan quản lý và thực thi quan tâm duy trì thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ vậy, nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng về việc bảo hộ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đã có những chuyển biến tích cực. Số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tăng dần theo từng năm. Riêng năm 2019, số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đứng ở vị trí thứ năm so với các tỉnh, thành trong cả nước. Hoạt động sáng kiến - lao động sáng tạo gắn liền với hoạt động thi đua - khen thưởng và được triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong hoạt động quản lý, lao động, sản xuất. Hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi cho những nhà sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà kinh doanh trên địa bàn thành phố.

                                          


([1]) Số liệu nguồn Cục Sở hữu trí tuệ

([2]) Số liệu nguồn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập