Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020
Người đăng tin: Lê Văn Thông Ngày đăng tin: 12/02/2020 Lượt xem: 10

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch 12/KH-SKHCN về việc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020.

Theo đó, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và một số văn bản hướng dẫn thi hành, Sở đẩy mạnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các thông tư mới được ban hành trong năm 2029, như: Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến công chức, viên chức, lao động nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, lao động trong khi thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Kế hoạch số 643/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật TNBTNN và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đồng thời gắn kết hoạt động bồi thường Nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Bên cạnh đó, rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường nhà nước để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập