Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”
Người đăng tin: Lê Thị Minh Dung Ngày đăng tin: 14/01/2020 Lượt xem: 49

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” (QCVN 03:2019/BKHCN)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thông tư này có hiệu lực thi hành bãi bỏ Thông tư số 18/2009/BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN3:2009/BKHCN.

Lộ trình áp dụng QCVN 03:2019/BKHCN được quy định như sau:

  • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồ chơi trẻ em nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.
  • Đồ chơi trẻ em trên thị trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2009/BKHCN trước ngày 31/12/2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đồ chơi trẻ em được khuyến khích áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 03:2019/BKHCN kể từ ngày có Thông tư này có hiệu lực thi hành.

(Nguồn: Internet)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập