Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2019 (Đợt 2)
Người đăng tin: Dương Văn Hòa Ngày đăng tin: 09/01/2020 Lượt xem: 99

Căn cứ Quyết định số 5871/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2019 (Đợt 2), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố (xem Thông báo số 02/TB-SKHCN và danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Phụ lục đính kèm)

Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

a) Thành phần hồ sơ

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 01).

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 02).

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 03).

- Văn bản xác nhận về sự tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu (Mẫu 04) (nếu có phối hợp nghiên cứu).

- Thuyết minh đề tài (Mẫu 05 đối với đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; Mẫu 06 đối với đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn).

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu của các cơ quan liên quan.

- Văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có).

- Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm (trong trường hợp thuyết minh đề tài có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).

Các tài liệu trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

b) Số lượng hồ sơ

Tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn phải gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (gọi tắt là hồ sơ) gồm 12 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc và 11 bộ hồ sơ bản photo được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

c) Hình thức hồ sơ

Hồ sơ phải được đựng trong túi có niêm phong, bên ngoài ghi rõ như sau:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ và danh sách những người tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn có thể tham khảo Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 09/8/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước.

Lưu ý: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h30 thứ Sáu ngày 28/02/2020.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập