Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt bê tông QCVN 07:2019/BKHCN bãi bỏ QCVN 07:2011/BKHCN từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Người đăng tin: Lê Thị Minh Dung Ngày đăng tin: 31/12/2019 Lượt xem: 222

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt bê tông”, Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Lộ trình áp dụng QCVN 07:2019/BKHCN được quy định như sau:

  • Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn QCVN 07:2019/BKHCN phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường.
  • Đối với thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 và chịu sự quản lý của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 và Điều 1 Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thép làm cốt bê tông được khuyến khích áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 07:2019/BKHCN kể từ ngày có hiệu lực ban hành.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập