Về việc mời thầu Gói thầu “Mua sắm hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển dược liệu cho Trung tâm Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ”
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 26/08/2019 Lượt xem: 18

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển dược liệu cho Trung tâm Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ” với thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

2. Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển dược liệu cho Trung tâm Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày

7. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu (HSMT): Từ 12h46’, ngày 21/8/2019

8. Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): website http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm đóng thầu/ mở thầu: Lúc 9h00’, ngày 03/09/2019

10. Bảo lãnh dự thầu: 47.000.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng./.)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

11. Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi tiết theo Thông báo số 62/TB-SKHCN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập