Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/11/2014 Lượt xem: 23

Ngày 12/11/2014 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ tình hình thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng chủ trì.

Ngày 12/11/2014 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ tình hình thực hiện đề tài "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng chủ trì.

Kết quả, đến nay Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện các nội dung:

- Xây dựng báo cáo chuyên đề Bóc tách thông tin chuyên gia từ tài liệu trực tuyến dựa trên template.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề Bóc tách thông tin chuyên gia từ tài liệu trực tuyến bằng kỹ thuật học máy.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề Phân tích, thiết kế hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuyên gia.

- Đang tiến hành điều tra, khảo sát thông tin về các chuyên gia khoa học và công nghệ.

Cuộc họp kết luận: Đề tài thực hiện đúng tiến độ, sản phẩm cơ bản đầy đủ so với Thuyết minh đề tài và Hợp đồng đã ký kết, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cấp tiếp kinh phí để triển khai các nội dung tiếp theo của đề tài.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập