Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 30/07/2019 Lượt xem: 213

Việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố.

Hiện nay, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố thay thế Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND cho phù hợp hơn với tình hình thực tế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Chi tiết Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND xin xem file đính kèm./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập