Đề nghị báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/11/2014 Lượt xem: 19

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 25/12/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện,

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động KH&CN của địa phương năm 2014, theo đề cương báo cáo .

- Thời gian nhận báo cáo: Trước ngày 20/11/2014.

- Địa chỉ nhận báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (và email: qlkhcncs@danang.gov.vn)

Công văn số 786/SKHCN-QLCS ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Sở KH&CN về việc báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2014.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập