Thủ tục hành chính mới "Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ"
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 16/07/2019 Lượt xem: 16

1 Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Bước 2. Sở KH&CN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

a) Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành, Sở KH&CN tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

b) Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Sở KH&CN có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Sau khi thu phí, lệ phí đầy đủ theo đúng quy định, Sở KH&CN trả kết quả cho tổ chức/cá nhân (Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ) theo một trong các hình thức sau:

- Trả kết quả trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Trả kết quả cho tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích.

2 Cách thức thực hiện: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua dịch vụ bưu chính công ích.

3 Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ;

2. Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản giao kết chuyển giao công nghệ bằng tiếng nước ngoài;

3. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấp phép kinh doanh,...) của các bên tham gia chuyển giao công nghệ;

4. Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng;

5. Bản sao chứng thực Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà nước;

6. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4 Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc.

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển giao công nghệ hoặc thuộc trường hợp tự nguyện đăng ký chuyển giao công nghệ.

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

8 Phí và lệ phí

Phí: Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 (năm) triệu đồng.

Lệ phí: Không có.

Chi phí khác: Không có.

9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định tại Mẫu số 01 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong trường hợp phải đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển giao công nghệ trong nước hoặc bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài thay mặt các bên phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

- Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ cần ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập