Thủ tục hành chính mới "Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ"
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 16/07/2019 Lượt xem: 1

1 Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp KH&CN nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN). Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh.

b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2. Thẩm định điều kiện xét cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a) Hồ sơ không hợp lệ: Trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và thông báo rõ lý do.

b) Hồ sơ hợp lệ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp theo một trong các hình thức sau:

- Trao trực tiếp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Gửi Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích.

2 Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở KH&CN theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua dịch vụ bưu chính công ích.

3 Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 04);

- Đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

+ Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) thuộc một trong các văn bản đã quy định;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4 Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp KH&CN

6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

8 Phí và lệ phí:

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có.

Chi phí khác: Không có.

9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mẫu số 04);

- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (Mẫu số 02).

10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

- Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

* Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập