Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 27/06/2019 Lượt xem: 17

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà hỗ trợ;

Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018. 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập