Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 13/06/2019 Lượt xem: 105

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành: Luật NSNN, Luật Đấu thầu, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản hiện hành khác liên quan đến đổi mới đơn vị SNCL, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019.
Nghị định gồm 5 Chương với 30 Điều, trong đó kế thừa những nội dung quy định phù hợp tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg. Bên cạnh đó quy định mới một số nội dung như:
1. Bổ sung thêm các đối tượng áp dụng : UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp được áp dụng các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao (Khoản 1, Khoản 4 Điều 2).
2. Giải thích cụ thể các khái niệm về sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, gồm: Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và sản phẩm, dịch vụ công ích; trong đó: (i) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN là dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách nhà nước hỗ trợ. (ii) Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ mà việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí (Khoản 2, 3 và 4 Điều 3).
          3. Quy định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công như sau:
- Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN thực hiện theo các phương thức: Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
- Sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo các phương thức: Đặt hàng, đấu thầu(hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định).
Đồng thời, quy định các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền lựa chọn phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Chương II, Chương III của Nghị định và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có) (Điều 6). 
4. Quy định cụ thể điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Theo đó, việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên được giao kinh phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công (Điều 9)
        5. Trong tổ chức thực hiện, Nghị định còn quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, căn cứ các quy định chung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN; sản phẩm, dịch vụ công ích tại Chương II và Chương III Nghị định (bao gồm cả nội dung tại các mẫu kèm theo Nghị định) để quy định chi tiết, bổ sung thêm các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp với yêu cầu quản lý và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành và pháp luật khác có liên quan (Khoản 4 Điều 26).
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập