Tìm kiếm

 

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng
Người đăng tin: Thông Văn Lê Ngày đăng tin: 21/05/2019 Lượt xem: 10

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng từ ngày 12 tháng 3 đến 22 tháng 4 năm 2019.


Từ kết quả thanh tra do Trưởng đoàn Thanh tra báo cáo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kết luận thanh tra.

Khái quát chung

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 137/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 9 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng, là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt động có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo quy định và mở tài khoản để giao dịch.

Theo Quyết định số 8762/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND  thành phố Đà Nẵng, Trung tâm thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thanh tra trong thời kỳ từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018

Thực hiện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, Giám đốc Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể viên chức, lao động tại các cuộc họp giao ban và quán triệt những việc viên chức, lao động không được làm, những nội dung theo quy định của Luật viên chức; Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới” và những quy định khác có liên quan.

Công tác thu chi tài chính thực hiện theo dự toán được giao, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước ban hành. Công khai minh bạch trong công tác tổ chức, đào tạo, tập huấn, kê khai tài sản.

Định kỳ hàng quý, Trung tâm xem xét việc thực hiện các quy định về tài chính theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ, bổ sung, sửa đổi kịp thời những bất hợp lý nhằm đảm bảo đúng các quy định hiện hành trên tinh thần tiết kiệm, có hiệu quả. Phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị. Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm không có đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng.

Đoàn Thanh tra làm việc với đơn vị

Nhận xét và kết luận

Với ý thức, trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị và nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Giám đốc Trung tâm đã cơ bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa trong đơn vị. Từ đó, giữ được sự đoàn kết, tạo động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện đầy đủ như: công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, trong quản lý sử dụng tài chính; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức thực hiện, hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập hàng năm./.

Thanh tra Sở


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

0 2 6 9 3 4 2 8 1

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập