Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019
Người đăng tin: Lê Văn Thông Ngày đăng tin: 18/03/2019 Lượt xem: 52

Triển khai Kế hoạch chung của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019. Muc đích của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ trên địa bàn thành phố, phòng ngừa các hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 11/KH-SKHCN về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019, theo đó, nội dung thực hiện tập trung một số điểm chính như: Tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức viên chức lao động thuộc Sở; Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện pháp luật về bồi thường nhà nước; Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường nhà nước để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Thanh tra Sở

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập