Quy định mới về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 11/03/2019 Lượt xem: 200

UBND thành phố ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 21/03/2019, trong đó một số nội dung nổi bật như sau:

Công tác quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ

1. Đối với tài sản công (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy, tài sản công khác) phân cấp theo Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ (nguyên nhiên liệu, hóa chất, vật tư y tế, vật liệu tiêu hao, công cụ, dụng cụ, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ,…) thực hiện theo thẩm quyền như sau:

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ dưới 100 triệu đồng: Người đứng đầu đơn vị dự toán các cấp xem xét.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trên 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng:

+ Đối với đơn vị, bộ phận trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí thuộc các sở, ban, ngành: trình hồ sơ cho cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) kiểm tra thống nhất, trình người đứng đầu các Sở, ban, ngành xem xét quyết định.

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định mua sắm.

+ Đối với đơn vị thuộc ngân sách cấp quận, huyện, phường, xã: trình UBND quận, huyện xem xét quyết định.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ trên 2 tỷ đồng: UBND thành phố xem xét quyết định dựa trên ý kiến của cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền.

Theo phân cấp đó, cơ quan ban hành Quyết định mua sắm thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt công tác lựa chọn nhà thầu.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập