Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 28/02/2019 Lượt xem: 17

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm. Biểu mẫu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập